En ny post som ambassadör för cyberfrågor har grundats vid utrikesministeriet

En ny post som ambassadör för cyberfrågor har grundats vid utrikesministeriet

Pressmeddelande 186/2014
29.8.2014

En ny post som ambassadör för cyberfrågor har grundats vid utrikesministeriet

För att stärka uppföljningen, informationsutbytet och samordningen av frågor i anslutning till internationell cyberverksamhetsmiljö, har utrikesministeriet grundat posten ambassadör för cyberfrågor i juni 2014. Uppgiften har placerats på ministeriets politiska avdelning på enheten för säkerhetspolitik och krishantering.  Utrikesrådet Marja Rislakki har inlett sin tjänstgöring som den nya ambassadören för cyberfrågor.

Frågor i anslutning till cyberverksamhetsmiljö har de senaste åren lyfts fram som en viktig del av den internationella diskussionen. Frågor som gäller cyberverksamhetsmiljöer är också en allt mer central del av utrikes- säkerhets- och försvarspolitiken.

En cyberdialog förs såväl i Europeiska unionen och internationella organisationer, såsom FN, OSSE, Nato, Europeiska rådet och OECD, som också regionalt och bilateralt. Verksamhetsfältet är brett och rymmer bl.a. cybersäkerhet, mänskliga rättigheter (inkl. yttrandefrihet och skydd för privatlivet), kapacitetsutveckling, åtgärder som ökar förtroende samt mångdimensionella frågor i anslutning till förvaltningen av internet.  Ofta relaterar de olika dimensionerna till varandra då man diskuterar dessa inom olika forum.  På grund av detta är det viktigt att upprätthålla en helhetsbild av frågor i anslutning till cyberverksamhetsmiljö och av Finlands ståndpunkter.

Finland godkände en nationell cybersäkerhetsstrategi 2013.  En strategisk linjedragning är att nationell cybersäkerhet stärks genom ett aktivt och effektivt deltagande i ur cybersäkerhetssynvinkel sett centrala internationella organisationers och samarbetsforums verksamhet.   Varje ministerium ansvarar inom sitt verksamhetsområde för frågor i anslutning till cybersäkerhet. Säkerhetskommittén följer verkställandet av cybersäkerhetsstrategin.  Utrikesministeriet säkerställer överensstämmelsen mellan de ståndpunkter Finland tagit i cybersäkerhetsfrågor med Finlands allmänna utrikes- och säkerhetspolitiska linje och samordnar i detta syfte olika dimensioner i anslutning till internationell cyberverksamhetsmiljö.

Ärenden som ansluter sig till cyberverksamhetsmiljö handhas inom statsförvaltningen av flera ministerier och myndigheter. Frågor som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde sköts vid ministeriet vid flera olika avdelningar och enheter. Grundandet av uppdraget ambassadör för cyberfrågor medför inte ändringar i befintliga ansvarsfördelningar. Datasäkerhetsfrågor (skydd av datanät m.m.) hör inte till de uppföljnings- och samordningsuppgifter ambassadören för cyberfrågor ska handha.

För mera information: utrikesrådet Marja Rislakki, tfn 050 461 8754, chef för enheten för säkerhetspolitik och krishantering Mikko Kinnunen, tfn  0295 351 820