Utrikeministeriet följer upp hälsotillståndet på dem som deltagit i civilkrishanteringen i Kosovo


Utrikesministeriet har i ett brev till de finländska civilkrishanteringsexperter som tjänstgör eller tjänstgjort i Kosovo behandlat hälsoriskerna i samband med det utarmade uranet. I brevet hoppas man att de experter som nu arbetar i Kosovo genomgår en hälsoundersökning i normal ordning antingen när de återvänder till eller i samband med en semester i Finland.

De som tidigare tjänstgjort i Kosovo kan ta kontakt med Medivires utlandsenhet som handhar utrikesministeriets arbetshälsovård. Om hälsoriskutredningen då den är klar visar att det finns anledning till en separat hälsoundersökning, kommer utrikesministeriet särskilt att meddela om saken.

Utrikesministeriet verkar i intimt samarbete med försvarasministeriet som för tillfället utreder användningen av utarmat uran i Kosovo och de hälsorisker som detta möjligen medför.

Utrikesministeriet har tillsammans med Medivires utlandsenhet kunnat konstatera att en del av dem som deltagit i civilkrishanteringen arbetat med stabsuppgifter, där risken att andningsvägen utsättas är mindre än för de fredsbevarande trupper som rör sig i terrängen. Användningen av livsmedel och drickvatten från orten kan bidra till att man eventuellt utsätts matsmältningsvägen.

För närvarande tjänstgör 20 finländska poliser inom FN:s civilpolisoperationer i Kosovo, två finländare verkar inom FN:s rättsadministrativa projekt och 7 finländare innehar OSSE-uppdrag. Tidigare har 67 finländare deltagit i civilkrishanteringen i Kosovo.

Ytterligare information: avdelningschefens ställföreträdare Pekka Ojanen tel. 1341 5003, eller enhetschef Kari Karanko, tel. 1341 5590.


kriisinhallinta