Utrikesministeriet undersöker hur nöjda användarna är med de konsulära tjänsterna och resetjänsterna

Utrikesministeriet undersöker hur nöjda användarna är med de konsulära tjänsterna och resetjänsterna

Pressmeddelande 127/2017
5.7.2017

Utrikeministeriet undersöker hur nöjda användarna är med de konsulära tjänster och de resetjänster som utrikesministeriet erbjuder. Avsikten med användarenkäten är att ge användarna en möjlighet att bedöma den kundbetjäning som de fått vid ministeriet eller någon av beskickningarna i utlandet och undersöka i vilken utsträckning folk känner till de tjänster som utrikesministeriet erbjuder när det gäller resesäkerhet. Samtidigt ska enkäten mäta hur väl resesäkerhetskommunikationen fungerar och kartlägga utvecklingsmål.

Till de konsulära tjänsterna hör bland annat att bistå vid anhållande eller häktning, att hjälpa personer som har råkat ut för ett brott eller en allvarlig olycka samt att bevilja provisoriska resehandlingar.

Vid Finlands ambassader och konsulat registrerades kring 55 000 konsulära tjänster 2016.

Den vanligaste orsaken till hjälpbehov är i likhet med tidigare år att man tappat sitt pass eller har något annat problem med sina resedokument.

Det har gått nästan tio år sedan den senaste kundenkäten. Under dessa tio år har uppgiftsfältet för de konsulära tjänsterna och kristjänsterna märkbart utökats och blivit mångsidigare. Finländarna gör årligen tio miljoner utlandsresor. I takt med att resandet ökar har också utrikeministeriets kundkontakter ökat i antal och ärendena är mera invecklade än tidigare.

Åren 2015 och 2016 flyttades jourerna från alla beskickningar utomlands till ett jourcenter som inrättats i Helsingfors. Utrikesministeriets jourcentral tar emot samtal under alla tider av dygnet och den kontaktades under fjolåret flera tusen gånger. När man har fått mer erfarenhet av jourcenterverksamheten finns det också behov av att utvärdera kundbetjäningen vid jourcentret.

Ytterligare information:  Juha Savolainen, enhetschef, tfn +358 295 351 508 och Antti Putkonen, teamledare (kris- och undsättningssituationer), tfn +358 295 350 126.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.