Utrikesminister Tuomioja: FN:s nya fredsmedlingsresolution lyfter fram de regionala organisationerna inom fredsmedling

Utrikesminister Tuomioja: FN:s nya fredsmedlingsresolution lyfter fram de regionala organisationerna inom fredsmedling

Pressmeddelande 171/2014
31.7.2014

Den 31 juli godkände FN:s generalförsamling i New York enhälligt den av Finland och Turkiet framlagda FN:s tredje resolution om fredsmedling.

Utrikesminister Erkki Tuomioja anser att resolutionen som godkänts enhälligt är ett betydande framsteg.

"De regionala organisationernas betydelse i hindrandet av konflikter och i fredsmedling har ökat, men deras potential har ännu inte utnyttjats uttömmande. Den under Finlands och Turkiets ledning utarbetade resolutionen pådriver utvecklingen av FN:s och de regionala organisationernas fredsmedlingsverksamhet", konstaterar Tuomioja.

Med resolutionen skapas också närmare partnerskap mellan FN och regionala organisationer och de sporras till att utveckla sitt samarbete och informationsutbyte.

"Goda exempel på sådana här partnerskap är FN:s stöd till OSSE:s medlingsverksamhet i Ukraina samt FN:s, Europeiska unionens och Afrikanska unionens intensifierade samarbete", påpekar Tuomioja. Dessutom främjas i resolutionen kvinnors deltagande i hindrandet och lösningen av konflikter samt uppmanas FN, regionala organisationer och medlemsländer att utnämna kvinnor till fredsmedlingsuppdrag.

Att en ny resolution ska beredas enades man om på den av Finland och Turkiet ledda vängruppen för fredsmedlings ministermöte i New York i september ifjol. Med den nya resolutionen ville vängruppen föra fram standarder för fredsmedling och stöda det medlingsarbete som ska idkas vid konflikter. I februari presenterade Finland och Turkiet för vängruppen det med stöd av FN och internationella fredsmedlingsexperter utarbetade utkastet till resolution. I beredningen av resolutionen drog man också nytta av regionala organisationers och det civila samhällets synpunkter. Resolutionsutkastet som godkänts av vängruppen presenterades för FN:s generalförsamling i början av juni. Under förhandlingarnas gång erkände många stater åter fredsmedlingens växande betydelse.

Den nya resolutionen förstärker ytterligare Finlands roll som utvecklare av internationell fredsmedling. Finland fortsätter målmedvetet sin satsning på internationell fredsmedlingsverksamhet och på utveckling av finländsk fredsmedlingskompetens i enlighet med regeringsprogrammet.

För mera information: Ställföreträdande chef för enheten för FN och allmänna globala frågor Emmi Oikari, tfn 050 585 2531, ambassadråd Anna Salovaara, FN-representationen, New York, tfn +1 917 628 5124