Utrikesminister Erkki Tuomioja:Finlands och Rysslands gränsbevakningssamarbetet kunde vara en modell för andra Östersjöländer


Erfarenheterna av Finlands och Rysslands gränsbevakningssamarbete är goda. Övriga Östersjöstater kunde använda samarbetsformen som modell, föreslog utrikesminister Erkki Tuomioja på Östersjörådets utrikesministermöte på torsdagen i Hamburg.

De för gränsbevakningen i Finland ansvariga myndigheterna - gränsbevakningen, tullen och polisen - har i år utvercklat ett samarbetssystem tillsammans med sina ryska kolleger. Ett likadant samarbete skapade finländarna med de baltiska länderna redan 1999.

- Vi har även påbörjat ett samarbete med gränsbevakningsmyndigheter i hela Östersjöområdet. Det baserar sig på Finlands, Rysslands och Estlands gemensamma erfarenheter. Vi anser att en mjuk och effektiv gränskontroll är möjlig också efter det Schengen-föreskrifterna trätt i kraft, konstaterade Tuomioja.

Finland och Ryssland bedriver närsamarbete sgs på alla samhällssektorer, berättar tuomioja. Han påminde att samma samrbetsbehov finns inom hela Östersjöområdet. De mest akuta utmaningarna är smittsamma sjukdomar, bashälsovården och miljöproblemen.

T.e.x HIV/AIDS- och tuberkulossmittan ökar snabbt i flera östeuropeiska länder. Vi måste omedelbart tillsammans ta i tu med med problemet, sade Tuomioja till sina kolleger. När det gäller miljöfrågor toppas listan av kärnskraftssäkerheten, sjösäkerheten och rening av avfallsvatten.

Utrikesministermötets viktigaste teman var det regionala samarbetet, den nordliga dimensionen och de gränsöverskridande samarbetet. Ordförandeskapet i Östersjörådet övergår nu från Tyskland till Ryssland.

Utrikesminsitrarna undertecknade i samband med mötet ett avtal om utbyte av strålningsuppgifter. Ryssland står ännu utanför avtalet.

Ytterligare uppgifter: ambassadrådet Tauno Pesola, 040-55 55 662. Ytteligare uppgifter om avtalet om utbyte av strålningsuppgifter, bitr.dir. Raimo Mustonen, STUK tel. 759 88 492.


Speech by Foreign Minister Tuomioja

Itämeri
Latvia
Liettua
Schengenin sopimukset
Suomi
Venäjä
Viro
lähialueyhteistyö
rajavalvonta