Utrikesminister Tuomioja: EU närmar sig sina medborgare genom bättre beslut

Medborgarna i Europeiska unionen behöver inte bättre information utan bättre beslut och konkreta åtgärder, konstaterade utrikesminister Erkki Tuomioja måndagen den 16 juli när rådet för allmänna ärenden sammanträdde i Bryssel.

EU:s ministerråd för allmänna ärenden inledde den belgiska ordförandeperioden med att föra en offentlig debatt om programmet för det kommande halvåret och närmast om hur EU kunde närma sig medborgarna.

Enligt utrikesminister Tuomioja är en av vår tids stora paradoxer den, att antalet personer som på demokratisk väg väljer sina beslutsfattare är större än någonsin, medan deras förtroende för de makthavande är ringa. Globaliseringen är nyckeln till att förstå paradoxen, sade Tuomioja. Globaliseringen är också för EU en utmaning, trots att det enligt Tuomioja också finns många utanför mötessalen för vilka EU är en del av problemet.

En välmenande dialog mellan medborgarsamhället och å andra sidan EU, Världshandelsorganisationen WTO eller någon annan stor organisation är enligt Tuomioja inte tillfyllest, ty parterna indelas i ”vi och de andra”. Vad som behövs är en återgång till det odelade vi-beslutsfattandet, som fungerar gemensamt och inte uppifrån nedåt, sade Tuomioja.

Enligt utrikesministern är det viktigt att lyfta fram medborgardebatten i programmet för den belgiska ordförandeperioden, liksom att diskussionen förs öppet och fördomsfritt, men formerna bör utvecklas. ”Jag är inte helt övertygad om att den idag förda diskussionen är det bästa sättet att förbruka tiden”, sade Tuomioja. Den offentliga diskussionen förmedlades till mediarepresentanternas rum för avlyssnande, men inte t.ex. till internet.

Ordförandelandets utrikesminister Louis Michel gjorde ett sammandrag av den förda diskussionen, enligt vilket medborgarna bör fås mera med i EU:s diskussioner, diskussionen bör vara gränsöverskridande, den bör rikta sig mot framtiden, medborgarna bör informeras och informationen om diskussionen bör förbättras – kanske var den nu förda diskussionen ett steg i den riktningen, konstaterade Michel.

Också utvidgningen diskuterades i rådet för allmänna ärenden, som enligt utrikeshandelsminister Kimmo Sasi är en central politisk fråga för Finland. Enligt Sasi är det viktigt att utvidgningen åtnjuter medborgarnas stöd både i medlems- och kandidatländerna.

Ministerrådet godkände en gemensam hållning angående visumförbud för medlemmar av extremiströrelserna i den forna jugoslaviska republiken Makedonien, men beslöt att beslutet om ikraftträdande av förbudet skall fattas skilt på basis av en rekommendation av EU:s utrikespolitiske representant Javier Solana. Rådet uppmanade parterna att fortsätta eldupphöret.

Då konflikten kring de stora sjöarna i Afrika har fortsatt, meddelade rådet att det fortsätter sin politiska och diplomatiska verksamhet i området. Rådet avser att på nytt, men gradvis börja sin biståndsverksamhet i Demokratiska republiken Kongo beroende på hur avtalet i Lusaka om eldupphör och de av FN:s säkerhetsråd fattade resolutionerna förverkligas.

Under lunchen diskuterade ministrarna situationen i Mellanöstern samt frågor rörande Turkiet och Cypern. Inga beslut fattades.

Konklusioner av rådet för allmänna ärenden framsträder först på franska(Linkki toiselle web-sivustolle.)

EU