Utrikesminister Erkki Tuomioja: Finland är aktiv beträffande de mänskliga rättigheterna


Utrikesminister Erkki Tuomioja vill ytterligare betona vikten av de mänskliga rättigheterna i Finland. Han välkomnar också medborgarnas insatser. "Öppenhet och dialog med medborgarsamhället är en väsentlig del av regeringens människorättspolitik."

Tuomioja presenterade regeringens färska utredning i människorättsfrågan för riksdagens utrikesutskott på onsdagen. Den är en fortsättning på den första uppföljngsrapporten på regeringsnivå som gjordes för två år sedan. Man har tagit med exempel på hur frågor beträffande mänskliga rättigheter har drivits i Turkiet, Iran och Förenta staterna.

Tyngdpunkten i Finland är liksom tidigare kvinnornas, barnens, minoriteternas och ursprungsfolkenas rättigheter. Dessutom betonas de handikappades rättigheter, samt kampen mot slaveri och tortyr. Arbetet för att eliminera dödsstraffet och utrota rasismen i världen fortsätter.

Tuomioja ansåg linjedragningen i den tidigare redogörelsen alltjämt hållbar, men han påminde samtidigt om nya utmaningar. Man bör precisera de mänskliga rättigheternas ställning i synnerhet beträffande globalisering och krishantering. Bioetik och en sund miljö är förutsättningarna för en snabb utveckling av normerna för de mänskliga rättigheterna.

Tuomioja anser att Finlands internationella verksamhet är god. Framsteg har gjorts i samarbete med medborgarorganisationerna, i synnerhet beträffande främjandet av minoritetsrättigheter, samt urfolkenas och kvinnornas sak "För att man skall nå politiska resultat är det av central betydelse att dessa grupper deltar i processen."

Som ordförande för EU lyckades Finland i fjol förstärka unionens öppenhet och konsekventa handlande i frågor om mänskliga rättigheter, säger Tuomioja. EUs rapport om de mänskliga rättigheterna påbörjades och man startade ett diskussionsforum och kontakterna till medborgarorganisationerna ökades märkbart. EUs aktiva insats för att bekämpa dödsstraffet märktes också i Förenta Staterna.

Regeringen förband sig i den första redogörelsen att regelbundet rapportera om sin verksamhet för främjandet av de mänskliga rättigheterna. Det förberedande arbetet görs på utrikesministeriet före behandlingen av riksdagens utrikesutskott. Följande redogörelse är i tur år 2002. Dett centrala temat är då, att få till stånd en större öppenhet och dialog med medborgarsamhället.

Ytterligare information: Ann-Marie Nyroos, chefen för utrikesministeriets enhet för mänskliga rättigheter, tel: 09 - 1341 6551.


ihmisoikeudet