Utrikesminister Erkki Tuomioja: Brist på civil expertis inom krisförvaltningen


Utrikesminister Erkki Tuomioja konstaterade att det fortfarande råder stor brist på civil expertis när han på onsdagen i Helsingfors öppnade ett seminarium om civil krisförvaltning och medborgarorganisationerna. Seminariet arrangerades gemensamt av utrikesministeriet och medborgarorganisationernas säkerhetsråd KATU.

Det internationella samfundet har upprepade gånger lagt märke till att det varit möjligt att för de fredsbevarande operationerna inom rimlig tid samla ihop tillräckligt med soldater. Däremot har det inte varit möjligt att erhålla tillräckligt med civil expertis för krisförvaltningen.

I synnerhet i samband med de av FN ledda fredsbevarande operationerna i Kosovo har problemen inom den civila sektorn framstått synnerligen tydligt. Fortfarande finns det t.ex. inte tillräckligt med civila poliser.

Tuomioja påminde om att "medborgarna i Jugoslavien röstat för demokrati. Det internationella samfundet har förbundit sig att bistå vid demokratiseringen av landet och genom att återställa kontakterna till andra länder." Han ansåg att det kommer att behövas hjälp inte bara med återuppbyggnadsarbetet utan också med att skapa en rättsstat.

Enligt Tuomioja ställer den civila krisförvaltningen stora krav på experterna. De bör ha förmåga att se hur man i praktiken kan tillämpa respekt för de mänskliga rättigheterna i förhållanden där det inte nödvändigtvis existerar någon demokratisk tradition. De behöver kännedom om de lokala förhållandena, språkkunskaper och sociala talanger. Under den närmaste tiden kommer man också att igångsätta en beredskapsskolning för att underlätta konsten att reda sig i krisförhållanden, berättade Tuomioja. Genom skolningen kommer man också att skapa en gemensam handlingskultur som förbättrar verksamhetens effektivitet på fältet.

Tuomioja konstaterade att Europeiska unionen fattat beslut om att avsevärt öka sin beredskap för krisförvaltning. I detta skede koncentreras ansträngningarna på den civila polisverksamheten, utvecklingen mot en rättsstat samt civil förvaltning och räddningstjänst. Unionen kan antingen fungera självständigt eller använda sig av internationella organisationer.

Tuomioja karaktäriserade medborgarorganisationernas roll som oersättlig. När ett samhälle står inför en krissituation får man i regel först kännedom om detta via medborgarorganisationernas nätverk. Organisationernas verksamhet är både smidig och mångsidig. De besitter mycken sakkännedom som snabbt står till förfogande. "Ett starkt medborgarsamhälle är ett säkerhetsnät som mest effektivt förhindrar kriser", konstaterade Tuomioja till slut.
kriisinhallinta