Utrikeshandelsminister Sasi: Den ekonomiska tillväxten i Ryssland förutsätter investeringar och omfattande reformer


Utrikeshandelsminister Kimmo Sasi öppnade på måndagen 2.10.2000 i Ständerhuset i Helsingfors ett internationellt seminarium om Rysslands ekonomi. Temat är teknologi, politik och industrins förnyelse. Ekonomister, politiska forskare, sociologer etc. som är intresserade av utvecklingen i Ryssland deltar i det två dagar långa seminariet.

I sitt öppningstal konstaterade Sasi, att den ekonomiska utvecklingen i Ryssland under det senaste årtiondet erbjudit stora utmaningar för forskarna. Det förekommer många svåra problem i det ryska samhällets olika delområden, problem som inverkar på varandra och ställer enorma krav på Ryssland.

Enligt Sasi är den ryska ekonomin på väg uppåt efter sviterna av den ekonomiska krisen år 1998, tack vare oljepriset, devalveringen och återhämtningen inom den egna industrin och investeringarna.

En enhällig uppfattning om hur lång denna högkonjunktur kommer att vara, eller vad som kommer att hända när devalveringen ätit upp sig själv, eller när energi - och övriga råvarupris sjunker på världsmarknaden, finns inte. En förutsättning för att en ekonomisk tillväxt i Ryssland skall förverkligas är nya investeringar och omfattande reformer av ekonomin i sin helhet och av samhället i allmänhet. Sådana reformer är bl a skattereformen, jordäganderättsreformen samt nya förordningar för utrikeshandeln i enlighet med internationell praxis.

Sasi konstaterade, att omfattningen av handeln mellan Finland och Ryssland åter uppvisar tillväxtsiffror som under åren före 1998, den ryska importen är 10% och exporten ca 4%.

Importen har stigit med två tredjedelar och exporten med en tredjedel under det första halvåret jämfört med samma period i fjol.

Sasi betonade WTO:s och den Europeiska unionens roll beträffande regleringen av den internationella och även den finska - ryska handeln. De möjligheter som partner- och samarbetsavtalen mellan EG och Ryssland erbjuder har inte utnyttjats till fullo. Frihandelsområdet som ingår i avtalet kan inte förverkligas utan att hela avtalet implementeras och att Ryssland blir medlem av WTO.

Sasi sade att samarbetet mellan Finland och Ryssland har varit banrytande på många områden