Utrikeshandelsminister Sasi är för en öppen framtidsdiskussion inom EU - närhetsprincipen viktig

Utrikeshandelsminister Kimmo Sasi stöder en öppen diskussion om EUs framtid. Inget ämnesområdet får lämnas utanför. Med hänvisning till senaste tidens anföranden om EUs framtid tycker minister Sasi att det finns behov att diksutera vad man skall göra och hur ärenden sköts på europeisk unionsnivå. Sasi anser att man i framtidsdiskussionen inom EU bör poängtera närhetsprincipen. EU borde koncentrera sig på frågor som rör de enskilda medborgarna.

Man borde även fästa större uppmärksamhet på de nationella parlamentens roll. Genom att ge de nationella parlamenten en bättre
möjlighet att delta skulle man öka demokratin samt en större allämn accept av EU bland medborgarna.

Beslutsmekanismen inom Europeiska unionen bör vara enkel och effektiv, demokratisk och öppen. Resultaten på toppmötet i Nice var acceptabla med tanke på nästa utvidgningsfas, men på lång sikt var de alldeles otillräckliga.

Enskilda medlemsstater strävar att tolka det allmänna intresset ur sin egen synvinkel. Därför behöver EU starka institutioner, i synnerhet en stark kommission, för att opartiskheten och förutsägbarneten i verksamheten kan garanteras. Kommissionen har det bästa förutsättningarna härtill. Gemensam förberedelse och verkställighet säkrar det att alla parters intressen blir beaktade. Om integrationen framskrider intergovernmentalt, saknas öppenheten i processen, vilket skulle leda till att några medlemsstater skulle få en mera markant roll. Denna väg skulle inte leda till hållbara resultat.

Vid Europeiska rådets mötet i Helsingfors inleddes arbetet på att effektivera rådets verksamhet. Detta arbete bör fortsätta. Man bör t.ex. också allvarligt överväga att ytterligare utveckla den horisontella sammansättningen av Rådet för allmänna ärenden.

Utrikeshandelsminister Kimmo Sasi deltog vid Europa-Asien Forum i Berlin 4-5.5., dit han inbjudits för att tala om utsikterna för Europas ekonomiska och poltiska integration samt EUs utvidgning.

Detta årligt sammanträdande europeisk-asiatiska diskussionsforum strävar att föra Asien och Eurpa närmare varandra genom att kalla samma påverkare från det politiska ekonomiska och akademiska livet. Övriga talare i år var bl.a kommissarie Pascal Lamy, Filippinernas f.d. president Fidel Ramos samt generaldirektören flör Siemens Heinrich Pierer.

Teman för evenemanget i Berlin var “Asiens ekonomiska återhämtning och möjligheterna i det nya milleniet”, “Utsikterna för Europas ekonomiska och politiska integration, EUs utvidgning” samt “Den politiska dialogen mellan Asien och Europa efter ASEM III-toppmötet i Soul”. Arrangörer för forumet är Herbert Quandt Stiftung, Asia Europe Foundation samt Institute of Political Science i Singapore.

Ytterligare information erhålles av specialmedarbetare Timo Jaatinen, tel. 040-837 67 94.
EU