Utrikeshandelsminister Sasi: Göteborg toppmötets resultat tillfredsställande

Det politiska betydelsen av Europeiska rådet i Göteborg 15-16.6. 2001 har i offentligheten hamnat i skymundan för löpsedlarna om gatuhuliganismen. För Finland´s del kan själva mötet och dess slutsatser av många skäl anses lyckade, konstaterade utrikeshandelsminister Kimmo Sasi i ett tal den 18 juni i Urjala.

När det gäller EUs utvidgning så preciserades målsättningen för tidpunkten då man kan slutföra de första medlemsförhandlingarna. Målsättningen är att man för de första nya medlemmarna kan slutföra förhandlingarna före utgången av år 2002. Det här passar Finland utmärkt, eftersom vi har hela tiden framhållit att man bör framskrida enligt den vägkarta man godkände i Nice. I förhandlingsprocessen är det viktigt att man bedömer varje land enligt dess egna framsteg. Sålunda kan man hösten 2002 göra en bedömning av vilka länder som är de första som kommer med när unionen utvidgas.

På mötet antog man också omfattande riktlinjer för EUs ekonomiska politik, som denna gång också skall omfatta befrämjandet av en hållbar utveckling. I Göteborg forcerade man även förverkligandet av de strukturreformer som skall förbättra konkurrensförmågan inom
varu-, tjänste- och kapitalmarknaderna i Europa.

Europeiska rådet förmådde inte ännu fatta beslut att Europas livmedelsverk skall placeras i Helsingfors. Mötet bokförde dock instruktioner hur man skall fortsätta med beredningen av ärendet, dvs. enligt de i Edinburgh 1992 antagna principerna att ämbetsverk i första hand skall placeras i sådana EU-länder som inte ännu har ett enda EU-verk. Därför förbättrades Finlands och Helsingfors’ möjligheter att få livsmedelsverket på ett väsentligt sätt.

Ytterligare uppgifter: specialrådgivare Timo Jaatinen, tel. 040 837 67 94.
EU
ympäristö