Utrikeshandelsminister Kimmo Sasi i Rådet (Interna Marknaden): Tidtabellen för grundandet av EFA bör hållas


Grundandet av den Europeiska livsmedelsmyndigheten EFA är en viktig punkt på EU -agendan denna höst. Man hoppas att alla berörda parter tar fullt ansvar för att frågan behandlas inom utsatt tid, så att EFA kan inleda sin verksamhet år 2002. Konsumenternas krav på bättre livsmedelsskydd är berättigade och bör uppfyllas.

Jag förutsätter att kommissionen ger sitt förslag i frågan så snart som möjligt. Enligt kommissionens vitbok om livsmedelskydd, kommer förslaget att presenteras i september. Europaparlamentet kommer att framlägga sin rapport i oktober, och rådet (interna marknaden) tar ställning till frågan i november.

Finland har föreslagit, att den nya livsmedelsmyndigheten placeras i Viks teknologipark i Helsingfors. Vi anser, att Helsingfors kan erbjuda goda förutsättningar för dess verksamhet. Finland har utmärkta tekniska resurser som stöd för en myndighet, vars uppgift blir att sköta brådskande uppdrag. Den finländska forskningens framsteg inom livsmedelsvetenskapen stöder ytterligare valet av Helsingfors som hemplats för EFA. Myndighetens uppgifter blir att garantera konsumenternas, inte livsmedelsindustrins säkerhet.

Jag respekterar kandidaterna Barcelona och Parma men anser, att det nu är hög tid att en EU - myndighet placeras i Finland. Jämlikhet mellan medlemsländerna har hittills varit en central fråga då beslut om placering av olika institutioner och myndigheter gjorts. Dessa principer bör inte frångås nu, då av medlemsländerna endast Finland och Sverige inte har en EU myndighet. Finland kan erbjuda utmärkta ramar för EFA och dess krävande uppgifter.

Medlemsländernas regeringar kommer att besluta om EFAs placering. För ögonblicket är det osäkert huruvida beslutet kommer att fattas under det franska ordförandeskapet i Nizza i december, eller om beslutet uppskjuts till det svenska ordförandeskapet. Finland anser det ändamålsenligt att beslutet fattas i Nizza. Lokaliseringsbeslutet bör göras i tid, så att myndigheten kan påbörja sin verksamhet år 2002.