Ulkomaankauppaministeri Kimmo Sasi allekirjoitti Suomen ja Tansanian välisen investointisuojasopimuksen

Ulkomaankauppaministeri Kimmo Sasi allekirjoitti Suomen ja Tansanian välisen sijoituksia edistävän ja suojaavan sopimuksen Helsingissä 19. kesäkuuta. Tansanian puolelta sopimuksen allekirjoitti kauppa- ja teollisuusministeri Iddi Simba.

Sopimus on neuvoteltu Suomen aloitteesta Sen tarkoituksena on edistää investointitoimintaa maiden välillä ja turvata yritysten toimintaolot kohdemaassa. Sopimus suojaa sijoituksia poliittiselta riskiltä ja lisää sijoitusympäristön ennakoitavuutta. Sopimus edellyttää yhdenmukaista viranomaiskohtelua muiden ulkomaisten ja kotimaisten sijoitusten kanssa. Se takaa sijoituksiin liittyvien varojen ja niiden tuottojen vapaan siirron maan rajojen yli. Edelleen sopimus velvoittaa sopijapuolen korvaamaan pakkolunastuksesta ja vahingon aiheuttamisesta syntyvät vahingot. Sijoittajan oikeusturvaa pyritään riitatapauksissa lisäämään kansainvälisellä välimiesoikeusmenettelyllä.

Tansanian ja Suomen väliset taloussuhteet painottuvat edelleen voimakkaasti kehitysyhteistyön piirissä tapahtuvaan kaupankäyntiin. Tansania on Suomen pitkäaikaisin kehitysyhteistyömaa ja yksi suurimmista avun vastaanottajista. Suomen vienti koostuu pääosin kehitysyhteistyövaroin rahoitetuista laitehankinnoista. Suomeen tuodaan lähinnä kahvia, käsitöitä ja koriste-esineitä. Investoinnit Suomesta Tansaniaan ovat toistaiseksi olleet vähäisiä. Kehitystyhteistövaroin rahoitettujen hankkeiden toteuttamista investointisuojasopimus voi osaltaan edesauttaa. Ulkomaisia sijoituksia Tansaniaan houkuttelevat maan runsaat raaka-ainevarat sekä jatkuvasti yhä myönteisempi suhtautuminen ulkomaisiin sijoituksiin.

Suomella on kahdenvälisiä investointisuojasopimuksia 36 valtion kanssa sekä useita valmiiksi neuvoteltuja ja neuvottelujen alaisena olevia sopimuksia. Ne keskittyvät Kaakkois-Aasiaan, entisen Neuvostoliiton alueen maihin, Keski- ja Kaakkois-Eurooppaan, arabimaihin sekä Latinalaiseen Amerikkaan. Voimakkaasti kasvanut suomalainen sijoitustoiminta ulkomailla on tehnyt välttämättömäksi kehittää elinkeinoelämämme sijoitustoiminnan turvaavan sopimusverkoston.

Lisätietoja: lähetystöneuvos Jukka Nystén, puh 1341 5071, tai lehdistöavustaja Paula Parviainen, puh. 1341 5356.