Utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka: Finland är fortfarande fast beslutet att förbättra levnadsstandarden och rättigheterna för de fattigaste människorna

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka: Finland är fortfarande fast beslutet att förbättra levnadsstandarden och rättigheterna för de fattigaste människorna

Pressmeddelande 165/2015
30.6.2015

Minister Toivakka deltog måndagen den 29 juni i Tidewater som är OECD-ländernas utvecklingsministrars, internationella organisationers och utvecklingsbankers inofficiella konferens. I sina anföranden om utvecklingsfinansiering tog ministern också upp Finlands nya regerings utvecklingspolitiska prioriteter.

”Vi satsar på fyra nyckelteman: förbättra kvinnors och flickors ställning, stabila och välfungerande samhällen, hållbar produktion och användning av energi, vatten och livsmedel, samt på att förstärka den privata sektorn, sysselsättningen och skatteuppbördsförmågan i utvecklingsländerna”, berättade minister Toivakka.

Finland stödjer verkställandet av FN:s mål för hållbar utveckling genom att årligen styra 100 miljoner euro till kapital- och andra investeringar, särskilt till de fattigaste länderna. ”Vi vill investera i verksamhet som genererar positiva långsiktiga utvecklingseffekter och som förstärker allas mänskliga rättigheter”, underströk ministern.

”Vi borde betrakta den privata sektorn som en källa till utvecklingsfrämjande lösningar, kunnande och innovationer”, konstaterade minister Toivakka. Med hjälp av Finlands nya initiativ, BEAM-programmet (Business with Impact), understöds utvecklingsfrämjande innovationer med 50 miljoner euro. Programmet finansieras av utrikesministeriet och Tekes.

Minister Toivakka meddelade att Finland ansluter sig till skatteinitiativet från utvecklingsfinansieringskonferensen i Addis Abeba, och förbinder sig att till år 2020 fördubbla sitt understöd för att förstärka utvecklingsländers skatteuppbördsförmåga. ”För närvarande bidrar vi till beskattningskunnandet med finansiering, tekniskt bistånd och forskning, och vi stödjer det civila samhällets – folkrepresentanters, mediers och frivilligorganisationers – påverkande verksamhet ”, påpekade ministern.

”På grund av Finlands interna ekonomiska läge blev regeringen tyvärr tvungen att göra kraftiga nedskärningar i de offentliga medlen inom alla betydande sektorer, så som utbildningen, det sociala skyddet och utvecklingssamarbetet. Jag understryker att det inte var en fråga om värderingar”, sade minister Toivakka. Anslagen för utvecklingssamarbete skärs ner med cirka 25 procent år 2016 men Finland strävar fortsättningsvis efter att uppnå målet 0,7 procent av BNI på lång sikt.

Toivakka betonade att Finland kommer att hålla fast vid, och förstärka, kvaliteten och effektiviteten i sitt utvecklingssamarbete trots alla nedskärningar. Det förutsätter strukturella reformer. ”Vi prioriterar och bygger vår kommande verksamhet på sådant som fungerar bra och som vi är bra på, som att dela med oss av kunnande och bygga upp institutioner”, sammanfattade minister Toivakka.

För mer information: Marja Koskela, diplomatisk attaché, tfn 040 352 0463 eller Hanna Rinkineva, ambassadråd, tfn 0295 350 591.