Utlokaliserad mottagning av ansökningar om familjeåterförening pilottestas i Ankara

Utlokaliserad mottagning av ansökningar om familjeåterförening pilottestas i Ankara

Pressmeddelande 131/2016
5.7.2016

Utrikesministeriet inrättade den 4 juli ett pilotprojekt för att utlokalisera mottagningen av ansökningar om familjeåterförening.  Man strävar efter att öppna den utlokaliserade mottagningen vid Finlands ambassad i Ankara i Turkiet i november–december 2016.

Genom att man använder en extern tjänsteleverantör blir tjänsten klarare och snabbare för den som ansöker om uppehållstillstånd. För Finland ger ändringen möjlighet att på ett mera smidigt och effektivt sätt ta emot ansökningar om uppehållstillstånd.

Tack vare Migrationsverkets (Migri) kännbart ökade tilläggsresurser har behandlingen av det stora antal asylansökningar som kom in under senare halvan av 2015 påskyndats. För att den finska beskickningen i ursprungsländerna och ursprungsregionerna ska klara av den betydande mängd extra arbete som uppstår i och med ansökningarna om familjeåterförening och intervjuer om familjeband, söker utrikesministeriet efter en teknisk och funktionell lösning.  Varken att utöka beskickningens personal eller att tillämpa den nuvarande lösningen där beskickningen sköter alla de förberedande uppgifterna i processen fungerar.

På basis av den ändring i utlänningslagen som trädde i kraft den 1 juni 2015 är det också möjligt att lämna ansökan om uppehållstillstånd till en extern tjänsteleverantör. Denna möjlighet behövs särskilt då det finns många sökande.

Den externa tjänsteleverantörens uppgifter är till sin natur tekniska och assisterande. De innehåller inte prövnings- eller beslutanderätt. Den externa tjänsteleverantören har rätt att ta ut en rimlig serviceavgift för mottagningen av ansökan om uppehållstillstånd. Storleken på serviceavgiften avgörs gemensamt av tjänsteleverantören och utrikesministeriet.

Hittills identifierade delar av ansökningsprocessen som kan utlokaliseras är följande: allmän rådgivning för klienter, tidsbokningstjänster (för inlämning av ansökan och eventuell intervju), insamling av avgifter, mottagning av ansökningar om familjeåterförening och inmatning av ansökningsuppgifter, skanning av bilagor, insamling av biometriska kännetecken, fotografering av den sökande och underskrift för fortsatt elektronisk behandling av ansökan samt tekniskt ordnande av videointervjuer med den sökande och samordning av dessa med intervjuarna (utrikesministeriet/Migri).  Man utreder fortfarande möjligheten till en förenklad process, så att den sökande självständigt ska kunna genomföra ett DNA-test.

I projektet utnyttjar man erfarenheterna av utlokaliseringen av mottagning av visumansökningar, den anknutna digitaliseringen av funktioner samt erfarenheter av utvecklingen av den visumhanteringsverksamhet som är oberoende av ort.

Ytterligare information: Pasi Tuominen, chef för allmänhetstjänster, tfn 040 578 8185.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.