Työryhmä ehdottaa lainsäädäntöuudistuksia, jotka vahvistavat Suomen edellytyksiä osallistua kansainväliseen toimintaan

Ulkoministeriön asettama työryhmä ehdottaa kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta annetun lain muuttamista siten, että lain soveltamisala kattaisi kansainvälisen avun lisäksi myös Suomen kansallisesta tarpeesta, ilman ulkopuolista pyyntöä tapahtuvan Suomen viranomaisen toiminnan itsenäisesti tai toista Suomen viranomaista tukien Suomen alueen ulkopuolella kansainvälisen oikeuden rajoitukset huomioiden (muu kansainvälinen toiminta). Lisäksi selvennettäisiin, että lakia voitaisiin soveltaa myös Suomen keskeisimpien kumppanien kanssa tapahtuvaan yhteistoimintaan.

Tavoitteena on vahvistaa edellytyksiä osallistua laajemmin kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen, yhteistoimintaan sekä toisen viranomaisen tukemiseen ulkomailla.

Laissa säädetyistä kiireellisistä päätöksentekomenettelyistä työryhmä ehdottaa poistettavaksi maantieteellisen rajauksen. Sotilaallisia voimakeinoja koskevan kiireellisyysmenettelyn rajauksia ehdotetaan samalla muutettavaksi vähemmän tilannekohtaisiksi kuitenkin niin, että kiireellinen päätöksentekomenettely koskisi edelleen erittäin poikkeuksellisia tilanteita.

Ehdotetut muutokset eivät vaikuta laissa säädettyyn ylimpien valtioelinten toimivaltaan. 

Mietintö sisältää myös tarpeelliset muutokset ulkoministeriön, puolustusministeriön ja sisä-ministeriön toimialakohtaiseen lainsäädäntöön. 

Lain tarkistustyö aloitettiin lokakuussa 2021 Afganistanin evakuointioperaation seurauksena. Tilanteessa tunnistettiin tarve mahdollistaa Suomen viranomaisen toimiminen Suomen alueen ulkopuolella itsenäisesti tai toista Suomen viranomaista tukien ilman ulkopuolista pyyntöä. Lisäksi havaittiin, että tilanteita, joissa on tarve päättää kiireellisyysmenettelyssä sotilaallisista voimakeinoista, tulisi arvioida uudelleen. Työn edetessä turvallisuustilanne on edelleen merkittävästi muuttunut, minkä vuoksi mietinnössä on laajemmin otettu huomioon toimintaympäristöön liittyvät ajankohtaiset ja ennakoitavissa olevat haasteet. 

Mietinnön valmistelleeseen työryhmään kuuluivat tasavallan presidentin kanslian, valtioneuvoston kanslian, ulkoministeriön, oikeusministeriön, puolustusministeriön ja sisäministeriön edustajat.

Kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevaa lainsäädäntöä voitaisiin soveltaa myös tilanteessa, jossa Suomi olisi Naton jäsen. Nato-jäsenyydestä johtuvia mahdollisia muita tarkennustarpeita lainsäädäntöön arvioidaan erikseen.  

Työryhmän mietintöön voi antaa lausunnon Lausuntopalvelu.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.):ssä 8.7. 2022 asti.
 

Lisätietoja