Tukea kansainvälisille kansalaisjärjestöille ihmisoikeuksien edistämiseen kehittyvissä maissa

Ulkoministeriö on myöntänyt yhteensä 17,82 miljoonaa euroa kansainvälisille kansalaisjärjestöille (INGO) vuosille 2022–2024. Tukea saa 11 kehittyvissä maissa toimivaa kansainvälistä ihmisoikeusjärjestöä, joiden työ keskittyy neljään eri teemaan: rankaisemattomuuden torjuminen; ihmisoikeuspuolustajien tukeminen; syrjinnän vastainen työ sekä taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien edistäminen; sekä liiketoiminta ja ihmisoikeudet.

Kansainvälisille kansalaisjärjestöille myönnettävällä rahoituksella edistetään Suomen ihmisoikeusperustaisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä kehityspolitiikan tavoitteita. 

”Kansalaisyhteiskunnalla on keskeinen rooli ihmisoikeuksien edistämisessä eri puolilla maailmaa. Tukemalla ihmisoikeusjärjestöjen työtä voimme saavuttaa haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien edustajat ja tuoda heidän äänensä kuuluville, myös YK:n ihmisoikeusneuvostossa, jonka jäsenenä Suomi toimii 2022–2024. Tulosten saavuttaminen edellyttää sekä yhteistä vaikuttamista että rahoitusta”, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari toteaa. 

Haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden oikeuksien edistäminen on Suomelle tärkeää. Kumppanuuksissa painottuvat naisten ja tyttöjen, ihmisoikeuspuolustajien, vammaisten henkilöiden, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen sekä alkuperäiskansojen oikeudet. Myös yritystoiminnan merkityksen nousu ihmisoikeuksien toteutumisessa heijastuu järjestöjen työssä. 
 
”Suomi edistää vastuullista liiketoimintaa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. On tärkeää, että yritykset kunnioittavat ihmisoikeuksia omassa toiminnassaan ja liikesuhteissaan. Suomen tukemilla järjestöillä on keskeinen rooli niin yritysten yhteistyökumppanina, ihmisoikeuspuolustajien tukijoina kuin yritysten ihmisoikeusvaikutusten esille nostamisessa”, Skinnari sanoo.

Valtionavustusta saavat seuraavat järjestöt:

International Center for Transitional Justice (ICTJ)(Linkki toiselle web-sivustolle.), 1 000 000 euroa. ICTJ on siirtymäoikeuteen keskittyvä järjestö, joka puuttuu erilaisista konflikteista ja sortokausista toipuvien valtioiden ihmisoikeusloukkausten perintöön. ICTJ:n työ luo perustaa rauhanomaisille, oikeudenmukaisille ja inklusiivisille yhteiskunnille.
 
International Commission of Jurists (ICJ)(Linkki toiselle web-sivustolle.), 1 941 600 euroa. ICJ vaikuttaa ihmisoikeusnormiston kehittämiseen kansainvälisellä tasolla ja ihmisoikeusvelvoitteiden toimeenpanemiseen kohdemaissa. Suomen tukema hanke edistää oikeusvaltiokehitystä Kolumbiassa, Myanmarissa, Nepalissa, Tadzhikistanissa, Tunisiassa ja Zimbabwessa.

International Service for Human Rights (ISHR)(Linkki toiselle web-sivustolle.), 1 720 371 euroa. ISHR on kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö, joka vaikuttaa kansainvälisillä ihmisoikeusfoorumeilla ihmisoikeuspuolustajien aseman parantamiseksi. ISHR vahvistaa myös kehittyvien maiden ihmisoikeuspuolustajien osaamista ihmisoikeusnormistosta.

Front Line Defenders(Linkki toiselle web-sivustolle.), 1 500 000 euroa. Front Line Defenders vahvistaa ihmisoikeuspuolustajien asemaa ja suojelua. Suomen tukemassa hankkeessa kiinnitetään huomiota muun muassa ihmisoikeuspuolustajien surmien lisääntymiseen, naisihmisoikeuspuolustajiin kohdistuvaan häirintään, digitaalisiin hyökkäyksiin sekä uhkiin, jotka kohdistuvat yrityksiin liittyvissä kysymyksissä työskenteleviin ihmisoikeuspuolustajiin.

Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT)(Linkki toiselle web-sivustolle.), 1 300 000 euroa. OMCT tekee yli 200 jäsenjärjestönsä kanssa kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun vastaista työtä sekä tukee ihmisoikeuspuolustajia.

Access Now(Linkki toiselle web-sivustolle.), 1 755 415 euroa. Access Now puolustaa käyttäjien digitaalisia oikeuksia. Suomen tukema hanke edistää ihmisoikeuspuolustajien voimaantumista yhdistämällä digitaalisen turvallisuuden kehittämisen, materiaalisen tuen sekä vaikuttamisen ja oikeudellisen työn.

International Disability Alliance (IDA)(Linkki toiselle web-sivustolle.), 2 145 000 euroa. IDA edustaa yli tuhatta vammaisten henkilöiden oikeuksia ajavaa järjestöä. Suomen tukeman hankkeen tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia Mosambikissa, Angolassa ja Sambiassa.

Minority Rights Group (MRG)(Linkki toiselle web-sivustolle.), 2 124 770 euroa. MRG toimii haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien oikeuksien turvaamiseksi eri puolilla maailmaa. Suomen tukemassa hankkeessa tartutaan syrjintään, joka estää etnisten, uskonnollisten tai kielellisten vähemmistöjen taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien tasavertaisen toteutumisen.

ILGA World: The International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA),(Linkki toiselle web-sivustolle.) 1 800 000 euroa. ILGA on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajava kattojärjestö, jolla on verkosto yli 100 maassa. Suomen tukema hanke keskittyy ehkäisemään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden syrjäytymistä opetuksesta, työllisyydestä, asumisesta ja terveyspalveluista.

Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC)(Linkki toiselle web-sivustolle.), 949 914 euroa. BHRRC on yrityksiin ja ihmisoikeuksiin erikoistunut järjestö. Suomen tukema hanke edistää ihmisoikeustoimintaa uusiutuvan energian yrityksissä ja kaivosyhtiöissä, jotka toimittavat materiaaleja uusiutuvan energian teknologialle. Hankkeen kohdemaita ovat Kenia, Etelä-Afrikka ja Mosambik. 

International Alert,(Linkki toiselle web-sivustolle.) 1 582 326 euroa. International Alert on rauhanrakentamiseen keskittyvä järjestö. Suomen tukemassa hankkeessa keskitytään parantamaan liike-elämän ja ihmisoikeuksien toimintaympäristöä konfliktien ratkaisemiseksi Keniassa, Etiopiassa ja Ugandassa. 

UM.fi: Tuki kansainvälisille kansalaisjärjestöille

Lisätietoja:

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteesta POL-40@formin.fi

Tarja Kangaskorte, yksikön päällikkö, ulkoministeriön poliittisen osaston ihmisoikeuspolitiikan yksikkö, puh. +358 295 350 292

Annamari Tornikoski, kehityspolitiikan neuvonantaja (ihmisoikeudet), ulkoministeriön poliittisen osaston ihmisoikeuspolitiikan yksikkö, puh. +358 295 350 105 

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi