Finland bereder sig på att främja barns rättigheter

Finland bereder sig på att främja barns rättigheter

Pressmeddelande 273/2014
4.12.2014

Statsrådet har överlåtit en proposition till riksdagen om godkännande av det fakultativa protokollet om klagomålsförfarande till FN:s konvention om barnets rättigheter.

I det fakultativa protokollet erkänns barnrättskommitténs befogenheter att ta emot enskilda klagomål och klagomål från stater beträffande påstådda kränkningar av både konventionen och av rättigheterna i de fakultativa protokollen om barns inblandning i väpnade konflikter och om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornograf.

I protokollet stadgas även om granskningsförfarandet som sker på initiativ av kommittén vid allvarliga och systematiska kränkningar.

I sina uppdrag styrs kommittén av principen om barnets bästa. Den bör iaktta barnets rättigheter och åsikter. Barnets åsikter skall beaktas enligt barnets ålder och utvecklingsnivå. Kommittén bör i sin verksamhet garantera ett barnvänligt förfarande.

Protokollet har trätt i kraft internationellt i april 2014. För Finlands del kommer protokollet att träda i kraft tre månader efter deponeringen av ratifikationsinstrumentet.

För mera information: lagstiftningssekreteraren Satu Sistonen, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, tfn 0295 351 789.

Tässä palvelussa myös