Finlands bilaterala utvecklingssamarbete riktas rätt

Finlands bilaterala utvecklingssamarbete riktas rätt

Pressmeddelande 125/2016
21.6.2016

Landprogrammen i Finlands bilaterala utvecklingssamarbete är huvudsakligen ändamålsenliga och ger resultat. Det kommer fram i en extern evaluering som granskar hur landprogrammen lyckats i Etiopien, Moçambique, Nepal, Zambia, Tanzania och Vietnam.

Sedan 2012 har utrikesministeriet utnyttjat resultatinriktade landprogram för att styra utvecklingssamarbetet i Finlands långvariga partnerländer. Enligt den aktuella evalueringen riktas Finlands bilaterala utvecklingssamarbete till områden som är relevanta för partnerländerna och deras medborgare. Finland har lyckats välja ut samarbetsområden som är viktiga för mottagarna också i sådana fall då partnerlandets egen politik inte kunnat möta människors behov.

Med hjälp av Finlands utvecklingssamarbete har man uppnått goda resultat när det gäller att utveckla utbildningssektorn, stödja den privata sektorn och skapa arbetstillfällen, att utveckla lagstiftning, främja mänskliga rättigheter och stärka kvinnors ställning. Resultaten är lite svagare när det gäller till exempel utvecklandet av jordbruk och landsbygd och i projekt och program inom skogssektorn. Det finns också utmaningar som gäller utvecklingssamarbetets hållbarhet: det finns inte tillräckligt med kunskap om de långsiktiga effekterna.

Utgående från evalueringen utarbetades slutsatser och rekommendationer för Finlands framtida verksamhet. Bland dem lyfts flera problem fram som har att göra med effektiviteten. Vissa svårigheter har att göra med den miljö där utvecklingssamarbetet utförs och de risker som finns där, en del med bristande kunskap och planering och andra med att medlens nyttjandegrad är låg. Bristande effektivitet har framför allt förekommit i enskilda projekt som genomförts av internationella organisationer och projekt som lagts ut till konsultföretag.

På basis av evalueringen kan Finland fortfarande förbättra effektiviteten och resultaten av sitt utvecklingssamarbete, bland annat genom politisk påverkan, genom samarbete med andra biståndsgivare och genom att Finlands egna stödformer samordnas bättre.

Evalueringen rekommenderar att förfarandet med landprogram ska vidareutvecklas. Landprogrammen för utvecklingssamarbete med regeringar är i regel för snäva, och förfarandet borde utvidgas att omfatta också andra instrument för utvecklingssamarbete. Det är särskilt viktigt i länder där man övergår från utvecklingssamarbete till ekonomiskt och kommersiellt samarbete.

Ytterligare information: Jyrki Pulkkinen, enhetschef, evaluering av utvecklingssamarbete, tfn  0295 350 987

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi

Tässä palvelussa myös