Finland stöder insats för att förstöra Libyens prekursorer för kemiska vapen

Finland stöder insats för att förstöra Libyens prekursorer för kemiska vapen

Pressmeddelande 164/2016
9.9.2016

Våren 2016 bad Libyen det internationella samfundet om hjälp med att förstöra de prekursorer (råmaterial) för framställning av kemiska vapen som fortfarande finns kvar i landet. Uppdraget förbereddes under sommaren inom Organisationen för förbud mot kemiska vapen (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW). Insatsen leds av OPCW och utgår från resolution 2298 som godkändes av FN:s säkerhetsråd 2016. Mandatet har godkänts under kapitel VII i FN-stadgan.

Genom att delta i insatsen ville Finland bidra till åtgärderna för att stabilisera Libyen och förhindra att massförstörelsevapen hamnar i fel händer. Finlands har under en längre tid deltagit i verkställandet av konventionen om förbud mot kemiska vapen. Finland är en aktiv aktör när det gäller vapenkontroll och avvärjandet av CBRN-hot (kemiska, biologiska, radiologiska eller nukleära stridsmedel). Deltagandet i insatsen i Libyen stöder det nordiska samarbetet och upprätthåller och utvecklar Finlands nationella kompetens. Finland har i tiderna också deltagit i att förstöra Syriens program för kemiska vapen.

Finland har från första början hört till de länder som planerade och genomförde insatsen. Finland understödde Danmarks sjötransportinsats med två soldater som hade rådgivande expertuppgifter. Finland stödde också förstörandet av de kvarvarande prekursorerna för kemiska vapen med en halv miljon euro genom OPCW.

Prekursorerna för kemiska vapen transporterades bort från Libyen den 27 augusti 2016. Förutom Finland och Danmark deltog också Tyskland, Spanien, Kanada, Italien, Malta, Frankrike, Storbritannien och Förenta staterna i insatsen. Ämnena ska förstöras i Tyskland. De finländska experterna deltog i insatsen från den 22 augusti till den 2 september 2016.

Ytterligare information:
Timo Kantola, biträdande avdelningschef, utrikesministeriet, tfn +358 0295 351 477, Sannamaaria Vanamo, enhetschef, utrikesministeriet, tfn 0295 351 529
Tiina Raijas, konsultativ tjänsteman, försvarsministeriet, tfn 0295 140 318.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi och försvarsministeriets fornamn.efternamn@defmin.fi.

Tässä palvelussa myös