Finland agerar på bred front för att globala beskattningsregler ska uppnås och utvecklingsländernas skatteuppbördskapacitet ska förstärkas

Finland agerar på bred front för att globala beskattningsregler ska uppnås och utvecklingsländernas skatteuppbördskapacitet ska förstärkas 

Pressmeddelande 103/2015
16.4.2015

Internationellt skattekringgående och vinstöverföringar är förödande för utvecklingsländernas förutsättningar att utöka sin egen finansiering. Samtidigt förorsakar sådant agerande anmärkningsvärda skatteförluster för industriländerna. G20 och EU har utlyst skattefrågorna till politisk prioritet. FN framhäver dem i förhandlingarna om de nya hållbara utvecklingsmålens finansiering. Problemen är gemensamma och kräver lösningar som tillfredsställer alla.

Inom ramarna för regeringsprogrammet publicerade regeringen för ett drygt år sedan ett handlingsprogram för att motarbeta internationellt skattekringgående. Tyngdpunkterna i handlingsprogrammet ligger på att skatteunderlaget tryggas och skadlig skattekonkurrens förebyggs, effektivare skatteövervakning och utbyte av beskattningsuppgifter, offentliga ägaruppgifter, kriterier för offentlig upphandling samt att skattefrågor ges större utrymme i utvecklingspolitiken. Programmet har aktivt verkställts.

Finansministeriet och Skatteförvaltningen deltar i EU:s och OECD:s projekt för att förhindra aggressiv skatteplanering. En viktig roll spelas av det OECD-ledda arbete som utförs för att få stopp på skattekringgående och vinstöverföringar (det så kallade BEPS-projektet; Base Erosion and Profit Shifting). Utvecklingsländernas möjligheter att delta i BEPS-arbetet ökade märkbart i slutet av år 2014 när deras representanter fick deltagarstatus i OECD:s sammanträden.

Med utvecklingssamarbetsmedel förstärker utrikesministeriet ATAF:s (de afrikanska skatteförvaltningarnas samarbetsorganisation) kapacitet inom BEPS-arbetet. Den finansiella insatsen kompletteras med teknisk sakkunskap från Skatteförvaltningen. Inom dessa ramar utbildar Skatteförvaltningens experter afrikanska företagsskattesakkunniga, så att de i sin tur kan utbilda skatteinspektörerna vid sina egna skatteförvaltningar. Experthjälpen ingår i Finlands insats i OECD:s initiativ Skatteinspektörer utan gränser.

”Effekten som nya globala beskattningsregler kommer att ha för utvecklingsländerna är potentiellt tiotals gånger så stor som utvecklingsbiståndet, och därför är BEPS-programmet och Finlands starka inflytande synnerligen viktiga också för utvecklingsländerna”, säger utvecklingsminister Sirpa Paatero.

Den skärpta linje angående anlitandet av skatteparadis, som Finland drivit, godkändes av Världsbankens direktion som bankens policy för den privata sektorns verksamhet. I direktionen för initiativet om transparens i den internationella gruvindustrin (EITI) har Finland resultaten visa sig.

Effektivare skatteuppbörd är det hållbaraste sättet för utvecklingsländerna att utöka sitt finansieringsunderlag och minska på sitt biståndsberoende. Förstärkt beskattningskapacitet i utvecklingsländerna är en stigande utvecklingspolitisk trend. Enligt OECD:s utredningar är avkastningarna från lyckade biståndsinvesteringar som styrts till beskattningskapaciteten minst fyrfaldiga, och det finns exempel på avkastningar som blivit tjugo gånger större än insatsen. Det säger en hel del om utvecklingsstödets katalysatoreffekt.

Utrikesministeriet har inlett ett övergripande program som stödjer utvecklingsländernas skatteförvaltningar, civila samhälle och forskning på området. I samarbete med andra biståndsgivare stödjer Finland reformprogram gällande offentlig förvaltning – bland annat skatteförvaltning – i Tanzania, Moçambique och Zambia.

För att gott styre och effektiva institutioner ska utvecklas krävs att utvecklingsländernas invånare känner till vilket ansvar deras regeringar har. Finland finansierar internationella civila samhällsorganisationers, som Oxfams, arbete för att utbilda frivilligorganisationer, parlamentariker och journalister. Forskningssamarbetet med Global Financial Integrity är ägnat att producera bevis på kapitalflyktens konsekvenser för enskilda partnerländer.

Arbetet fortsätter på global, EU- och nationell nivå. I september 2015 är BEPS-programmets rekommendationer och minimumstandarder för nationell lagstiftning klara. Projektet är också till nytta för Finland, om man lyckas begränsa staternas behov av att konkurrera med skatteregler.  

I sommar kommer EU-kommissionen att presentera en ny handlingsplan för åtgärder gällande rättvis och effektiv företagsbeskattning på EU-nivå, utgående från BEPS-projektet. Målet är att vinster ska beskattas i det land där de har uppstått. Ägaruppgifternas offentlighet utvecklas på EU-nivå, likaså företagens offentliga skatterapportering både internationellt och nationellt. I Finland krävs redan skatteavtrycksrapportering av företag som har staten som majoritetsägare.

Det övergripande stödprogrammet för utvecklingsländernas skattekapacitet utvidgas ytterligare för att ländernas kapacitet att förstärka sitt nationella finansieringsunderlag ska växa och de ska kunna erbjuda sina invånare grundläggande service och den interna ojämlikheten och biståndsberoendet ska minska.

För mera information: utvecklingsministerns specialmedarbetare Sonja Kekkonen, tfn +358 50 455 4680 och ambassadrådet Hanna Rinkineva, tfn +358 295 350 951.

Tässä palvelussa myös