Finland har förbundit sig till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess klagomålsförfarande

Finland har förbundit sig till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess klagomålsförfarande

Pressmeddelande 90/2016
12.5.2016

Den 11 maj 2016 deponerade Finland ratifikationsinstrumentet för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess fakultativa protokoll hos FN:s generalsekreterare. Konventionen och det fakultativa protokollet träder således i kraft i Finland den 10 juni 2016.

Genom konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning åläggs konventionsparterna att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning. Genom ratificeringen stärks dessa rättigheters ställning som juridiskt bindande mänskliga rättigheter och statens skyldighet att främja rättigheterna. Den bärande principen i konventionen är förbudet mot diskriminering. Genom det fakultativa protokollet inrättas ett förfarande för enskilda klagomål och ett utredningsförfarande som gör det möjligt för FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning att göra utredningar på eget initiativ

För det nationella genomförandet av konventionen ska det utses en kontaktpunkt, och samordningsmekanism ska inrättas. Det ska också inrättas en självständig och oberoende mekanism för att främja, skydda och övervaka det nationella genomförandet.

Ratificeringen av konventionen och det fakultativa protokollet bereddes i en arbetsgrupp under utrikesministeriets ledning. Ratificeringen krävde ändringar bland annat i lagen om hemkommun, i socialvårdslagen och i slutligen också i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda.

FN:s generalförsamling godkände konventionen och det fakultativa protokollet i december 2006 och de trädde i kraft internationellt i maj 2008. Konventionen har för närvarande 164 avtalsparter och det fakultativa protokollet 89. Konventionen är en de konventioner om de mänskliga rättigheterna som ratificerats snabbast.

Ytterligare information: Satu Sistonen, lagstiftningssekreterare, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, tfn 0295 3517 89