Finland kommer att delta i utvärderingskonferensen om fördraget om hindrande av spridning av kärnvapen

Finland kommer att delta i utvärderingskonferensen om fördraget om hindrande av spridning av kärnvapen

Pressmeddelande 112/2015
24.4.2015


Finland kommer att delta i den nionde utvärderingskonferensen om fördraget om hindrande av spridning av kärnvapen som äger rum i New York den 27.4–22.5.2015.

I samarbete med de övriga avtalsparterna eftersträvar Finland att samförstånd som befäster ickespridningsfördraget som hörnstenen för den internationella säkerheten och för rustningsbegränsningssystemet ska uppnås under konferensen. Finland fäster särskild uppmärksamhet vid att främjande av kärnvapennedrustning och utveckling av kärnämneskontroll ska inkluderas i arbetet för att förhindra kärnvapenspridning.

I sin egenskap av sonderare för konferensen om en massförstörelsevapenfri zon i Mellanöstern rapporterar understatssekreterare Jaakko Laajava till utvärderingskonferensen. De sammankallande till konferensen om en massförstörelsevapenfri zon i Mellanöstern, det vill säga FN:s generalsekreterare samt Storbritannien, Ryssland och USA, valde i oktober 2011 Finland som värdland för konferensen och understatssekreterare Laajava till dess sonderare.

Målet för ickespridningsavtalet som trädde i kraft år 1970 är att främja kärnvapennedrustning, hindra att kärnvapen sprids och utöka det internationella samarbetet kring kärnenergi i fredligt bruk. Hur avtalet fungerar och respekteras granskas vart femte år vid en utvärderingskonferens. Ordförande för Finlands delegation är ambassadör Klaus Korhonen från utrikesministeriet.

För mera information: enhetschefen Sannamaria Vanamo, tfn 0295 351 529 och ambassadrådet Lauri Hirvonen, tfn 0295 351 794, enheten för vapenkontroll

Tässä palvelussa myös