Finland deltar i EU:s militära insats i Medelhavet

Finland deltar i EU:s militära insats i Medelhavet 

Pressmeddelande 184/2015
7.8.2015

Den 7 augusti fattade republikens president beslutet att Finland deltar i EU:s militära insats i Medelhavet (EU Navfor Med). Syftet med insatsen, som inleddes i juni, är att inom ramarna för internationell rätt bekämpa människosmuggling.

Finland deltar i detta skede i staben för insatsen med högst tio soldater under en period på högst tolv månader.

Finland fortsätter planeringen av ett möjligt deltagande även i ett senare skede av insatsens med en avdelning för inspektion av fartyg. Riktlinjerna dras upp senare och beslut fattas i enlighet med lagen om militär krishantering.

För mera information: biträdande avdelningschef Timo Kantola, tfn 0295 351 561, utrikesministeriet och äldre avdelningsstabsofficer Hannu Teittinen, tfn 0295 140 317, försvarsministeriet.

Tässä palvelussa myös

Muualla verkossa