Finland stöder genom Unicef utarbetandet av anvisningar för att bättre beakta personer med funktionsnedsättning i humanitära krissituationer

Finland stöder genom Unicef utarbetandet av anvisningar för att bättre beakta personer med funktionsnedsättning i humanitära krissituationer

Pressmeddelande 97/2017
23.5.2017

Finland har beslutat att bevilja stöd för utarbetandet av anvisningar för att bättre beakta personer med funktionsnedsättning i humanitära krissituationer. Stöd beviljas till ett belopp på 178 000 euro genom FN:s barnfond Unicef.

Tisdagen den 23 maj 2017 har det gått ett år sedan FN:s humanitära toppmöte i Istanbul antog en deklaration om ställningen för personer med funktionsnedsättning i humanitära krissituationer (Charter on Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action). FN:s generalsekreterare lyfte fram initiativet som en av mötets viktigaste bedrifter och som ett betydande genombrott. Finland deltog i arrangemangen av specialsessionen där deklarationen offentliggjordes.

”Finland har arbetat aktivt för att förbättra ställningen för personer med funktionsnedsättning i den humanitära hjälpverksamheten. Genomförandet av deklarationen har framskridit väl under året, och ett tema som länge har försummats har äntligen fått synlighet och uppmärksamhet”, säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen.

Ett av de viktigaste förslagen i deklarationen är utarbetandet av globala anvisningar och standarder för att bättre beakta behoven hos och rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i den humanitära hjälpverksamheten.

”I krissituationer är barn med funktionsnedsättning den grupp som har det sämst ställt och som lättast glöms bort. I samband med naturkatastrofer och konflikter bör humanitära aktörer se till att behoven hos personer med funktionsnedsättning beaktas och att deras röst blir hörd”, säger Justin Forsyth, biträdande generaldirektör för Unicef.

I humanitärt arbete har man hittills inte fäst särskilt mycket uppmärksamhet vid ställningen för personer med funktionsnedsättning. De upplever särskild diskriminering i krissituationer och blir lätt utan information, hjälp och sådana tjänster som de behöver. Personer med funktionsnedsättning och organisationer som företräder dem konsulteras sällan när det gäller planering, genomförande och uppföljning av humanitär verksamhet.

De anvisningar som nu utarbetas skapar standarder för god praxis, förbättrar resultaten av humanitärt bistånd, gör biståndet effektivare och förankrar det bättre i de mänskliga rättigheterna. Beredningen av anvisningarna sker inom ramen för Inter-Agency Standing Committee (IASC), som är ett samarbetsorgan för humanitära organisationer.

Cirka 15 miljoner personer med funktionsnedsättning drabbas av de humanitära kriserna i världen. Enligt undersökningar dör det i samband med naturkatastrofer och konflikter uppskattningsvis fyra gånger fler personer med funktionsnedsättning än personer utan funktionsnedsättning. Kvinnor och flickor med funktionsnedsättning löper särskilt stor risk att bli utsatta för sexuellt våld och sexuellt utnyttjande samt för diskriminering på flera grunder.

Ytterligare information: Claus Lindroos, chef för enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, tfn +358 40 132 1416.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.