Finland beviljar 15 miljoner euro för humanitärt bistånd

Finland beviljar 15 miljoner euro för humanitärt bistånd

Pressmeddelande 202/2016
26.10.2016

Under höstens utdelning av humanitära medel beviljar Finland 15 miljoner euro för humanitärt bistånd i världens hårdast krisdrabbade områden och till FN:s fond för katastrofbistånd (CERF). Medel beviljas Irak, Afghanistan, områden i södra Afrika som drabbats av torka samt till Demokratiska republiken Kongo, västra Afrika och Sahelregionen som lider av utdragna kriser. Finlands bistånd kanaliseras genom FN-organen och Röda Korset. Utöver detta fattades i augusti beslut om bidrag på 7 miljoner euro till FN:s katastroffond. Genom CERF finansieras bland annat den humanitära insatsen på Haiti efter orkanen Matthew.

”Finland sätter in sin hjälp där behovet är som störst. Nu är det Irak som beviljas mest bistånd, 3 miljoner euro. FN bedömer att den humanitära biståndsinsatsen som behövs till följd av den militära operationen för att återerövra Mosul kommer att vara den största och svåraste insatsen 2016”, säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen.

Behovet i Irak har stigit till över en miljard dollar. Enligt uppskattningar kommer 1,2–1,5 miljoner människor att vara i behov av skydd och katastrofhjälp.

Situationen i Afghanistan håller snabbt på att försämras. I slutet av året beräknas över en miljon afghanska flyktingar röra sig både inom landet och över gränsen tillbaka till Afghanistan. Den kraftiga rörligheten i kombination med den annalkande vintern kan orsaka en betydande humanitär kris eftersom de afghanska samhällenas kapacitet att ta emot flyktingar är mycket begränsad och biståndsorganisationernas resurser inte heller räcker till. Finland beviljar 1,3 miljoner euro för detta ändamål.

Situationen gällande matsäkerheten i södra Afrika har försvagats märkbart på grund av svår torka och förlorade skördar som orsakats av El Niño. Enligt en vädjan av Södra Afrikas utvecklingsgemenskap (SADC) är 41,4 miljoner människors matsäkerhet hotad och av dem är 23 miljoner i behov av katastrofhjälp. Finlands stöd till södra Afrika är 1,5 miljoner euro.

FN:s gemensamma humanitära vädjan för Sahelregionen i Västafrika är 2,01 miljarder dollar under 2016. De största behoven gäller matsäkerhet och näring. Vädjan omfattar 7,7 miljoner människor som lider av bristande matsäkerhet och 3,1 miljoner under femåriga barn lider av akut undernäring. Finland beviljar regionen 1,2 miljoner euro.

I Demokratiska republiken Kongo finns 1,7 miljoner internflyktingar och antalet kongolesiska flyktingar i grannländerna, särskilt i Uganda, fortsätter att växa. Därtill finns det kring 230 000 flyktingar i Kongo, i främsta hand från Centralafrikanska republiken, Rwanda, Burundi och Sydsudan. FN:s gemensamma vädjan för Demokratiska republiken Kongo är 690 miljoner dollar 2016. Det är en av de många internationella biståndsinsatser som lider av allvarlig underfinansiering. Finland beviljar Kongo 1,3 miljoner euro.

Ytterligare information: Claus Jerker Lindroos, enhetschef, enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, tfn 0295 351 234

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi

Tässä palvelussa myös