Finland har kommenterat ramkonventionen om minoritetsskydd

Finland har gett sina kommentarer till Europarådets ramkonvention för skydd av nationella minoriteter. Det gällde kommentarer till de preliminära konklusioner och rekommendationer som den rådgivande kommitten för avtalet framfört.

Ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter (1995) är det första juridiskt bindande internationella dokumentet om beskyddande av nationella minoriteter. I avtalet fastställs programmässigt de principer som förpliktar avtalsstaterna inom sitt territorium att beskydda sina nationella minoriteter.

Ramkonventionen trädde internationellt i kraft 1.2.1998, även för Finlands del. Finland utgav i februari 1999 sin första interimrapport om verkställandet av avtalet.

Övervakningen av hur ramkonventionen genomförs tillkommer Europarådets ministerkommitte, som assisteras av den rådgivande kommitten. Kommitten utkom med sin rapport om Finland med sina preliminära konklusioner och rekommendationer 22.9.2000. Rapporten tillgavs Finland till känna 24.11.2000.

Finlands regering har gett ministerkommitten sina kommentarer till den rådgivande kommittens preliminära konklusioner och rekommendationer. Dessa samt den finländska regeringens kommentarer offentliggjordes 5.7. 2001.

Det är Europarådets ministerkommitté som besluter om de egentliga rekommendationerna för varje lands del.

Ytterligare information:lagstiftningssekreterare Päivi Rotola-Pukkila, UM/juridisska avdelningen tel. 1341 5725.ihmisoikeudet