Finland blir ordförande för det nordiska samarbetet

Den 1 januari 2001 blir Finland ordförande för Nordiska ministerrådet. Under året ordnas ca 80 möten på minister- och tjänstemannanivå både i Finland och i de andra nordiska länderna. Utöver detta kommer de olika förvaltningsområdena att arrangera seminarier, konferenser och andra evenemang. Efter ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet följer ordförandeskapet i Nordiska rådet, som Finland skall axla med början i november 2001.

I slutet av januari hålls i Helsingfors ett seminarium där såväl Nordiska rådets parlamentariker som de nordiska samarbetsministrarna kommer att delta. I mars hålls i Bryssel ett möte mellan samarbetsministrarna och EU-ambassadörerna. I början av april har Nordiska rådet i Oslo ett seminarium där strategier för ett hållbart Norden behandlas, och i juni kommer de nordiska samarbetsministrarna att samlas i Nådendal. Under sommaren ordnas i Finland också ett möte mellan de nordiska statsministrarna. På mötet behandlas det regionala samarbetet, aktuella nordiska frågor samt frågor med anknytning till Europa-, EU- och EES-samarbetet.

Finland presenterade sitt program för ordförandeskapet på Nordiska rådets session i Reykjavik i början av november. I programmet betonas i synnerhet medborgaraspekten i det nordiska samarbetet. Prioritetsområden i anslutning till huvudtemat kommer under den finländska perioden att vara forskning och utbildning, arbetet med att utveckla informationssamhällets tjänster och ställa dem till allas förfogande samt beaktandet av principerna för en hållbar utveckling inom olika sektorers verksamhet.

I syfte att göra det nordiska samarbetet mer känt öppnade Finland den 18 december de första Internetsidorna om ordförandeskapet. Adressen är norden.finland.fi.(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Målgrupp för sidorna är i synnerhet de unga, massmedierna och ambassaderna i Helsingfors. På sidorna finns information om ordförandeperiodens program och om nordiskt samarbete inom olika förvaltningsområden samt möteskalender och nyheter om och mötesmaterial för ordförandeperioden.

Ytterligare information fås av ambassadrådet Ingmar Ström, UM, tfn (09) 1341 5561 eller 040 511 8424, e-post ingmar.strom@formin.fi