Finlandsbilden nästan oförändrad i världens medier 2015

Finlandsbilden nästan oförändrad i världens medier 2015

Pressmeddelande 87/2016
9.5.2016

Breaking News emoji

Migration, skolväsendet, utmaningarna inom ekonomin, Sibelius. Bland annat dessa teman lyftes fram i världens medier år 2015 när det gällde Finland. Observationerna grundar sig på resultaten av den enkät om Finland i världens medier 2015 som utrikesministeriet lät göra hos beskickningarna.

I den översikt över Finland i världens medier som görs årligen bedömer beskickningarna hurdana innehåll och nyheter från Finland som överskrider nyhetströskeln ute i världen och vilka av Finlands starka eller svaga sidor som särskilt tas upp i olika länders medier.

Finlandsbilden i de utländska medierna var fortfarande allmänt taget stark år 2015. Finland behandlas rätt så positivt i de utländska medierna, ibland rentav som ett mönsterland. I tio länders medier bedöms bilden visserligen ha försämrats något. Dessa länder är Spanien, Sydkorea, Storbritannien, Grekland, Sverige, Tyskland, Singapore, Schweiz, Danmark och Estland.

Finland är bäst känt för sin utbildningsnivå och sitt exemplariska skolväsende med gott rykte. Andra upprepade positiva drag är god förvaltning, avsaknad av korruption, jämlikhet och välfärdssamhälle.  I närområden är Finlandsbilden även i medierna rik och mångsidig, vilket å ena sidan gör det svårare att generalisera och å andra sidan förebygger en dramatisk försämring av bilden. Längre bort är Finlandsbilden i medierna svagare. Det finns dock några undantag, t.ex. Japan, Sydkorea och Chile.

År 2015 var den allmänna bedömningen av Finlands anseende i medierna i medeltal 3,74 på en skala från 0 (kritisk) till 5 (idealiserande). År 2014 var motsvarande siffra 3,69.

"Enkäten ger intressant jämförelseinformation om en del av Finlandsbilden, dvs. om mediernas synpunkter och prioriteringar. Den lyfter också tydligt fram hur många frågor som påverkas av föreställningarna om olika länder, börjande från redaktionella val", berättar Petra Theman, chef för utrikesministeriets enhet för offentlig diplomati.

En särskild fråga i år var hur Finlands ekonomiska situation behandlas i stationeringslandets medier. Temat hade varit aktuellt i 81 procent av stationeringsländerna. Genom årets andra särskilda fråga kartlades synligheten av Sibelius jubileumsår.

Emojier med finskhet och finska känslor som tema blev årets största enskilda medieframgång. De nationella Finland-emojier som lanserades i samband med julkalendern på webbplatsen ThisisFINLAND slog igenom globalt. Enligt en separat rapport som producerades våren 2016 behandlades Finland-emojierna ingående i över 2 000 artiklar eller TV-inslag. Utöver de sociala medierna nådde dessa traditionella mediekanaler över 153 miljoner personer.

I enkäten granskades alla medier, men tidningar följdes extra noga.  Uppgifterna baserar sig på beskickningarnas bedömningar och i en del av länderna på avgiftsbelagd medieuppföljning.  62 av Finlands 89 beskickningar besvarade enkäten. Allmänna bedömningar, beskickningarnas synpunkter och direkta citat från medierna finns samlade i bifogat sammandrag.

Ytterligare information:Petra Theman, chef för enheten för offentlig diplomati, tfn +358 295 351 558 och Harri Kilpi, kommunikationsplanerare, tfn +358 295 351 342.