Betydande tilläggsfinansiering till arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa i utvecklingsländer

Betydande tilläggsfinansiering till arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa i utvecklingsländer

Pressmeddelande 43/2017
2.3.2017

Finland beviljar 20 miljoner euro tilläggsfinansiering till arbetet för att främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i utvecklingsländer. Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen meddelade om tilläggsfinansieringen under konferensen She Decides i Bryssel.

”Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en av prioriteterna i Finlands utvecklingssamarbete. Förändringar i det politiska klimatet och fram för allt Förenta staternas planerade nedskärningar i finansieringen hotar att avbryta ett stort antal projekt som siktar på att rädda miljontals flickors hälsa och till och med liv. Vi reagerar på denna situation genom att satsa ytterligare på att förbättra kvinnors och flickors ställning”, konstaterar utrikeshandels- och utvecklingsminister Mykkänen.

Till den statliga tilläggsfinansieringen hör därtill ytterligare finansiering från den privata sektorn. Stiftelsen Children´s Investment Fund Foundation (CIFF) som verkar i Storbritannien meddelade att den beviljar 10 miljoner dollar till arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa. CIFF är väldens största välgörenhetsstiftelse med fokus på barns välbefinnande.

”Det är en ära att arbeta sida vid sida med Finland i denna typ av samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn. Finland har under de senaste åren engagerat sig i att förbättra utvecklingssamarbetets effektivitet och resultat. Det är en orsak till att Finland är en naturlig samarbetspartner för oss. Vi vill båda skapa lösningar, inte bara ge pengar, och vårt samarbete med utrikesministeriet och finansministeriet har varit smidigt och givande. Det här är en stor satsning av ett litet land på en så här kort tid”, säger stiftelsens grundare Sir Chris Hohn.

Finland och CIFF-stiftelsens gemensamma insats är cirka 30 miljoner euro. Det finns mer än 220 miljoner kvinnor i världen som lever utan de preventivmedel de önskar. Kvinnors och flickors rätt att bestämma över sin egen kropp, om att ingå äktenskap och skaffa barn är en förutsättning för att de fullskaligt ska kunna delta i samhällets utveckling.

”Det är fråga om trygga förlossningar, sexuell självbestämmanderätt, rätt till preventivmedel och även trygg abort – det vill säga grundläggande mänskliga rättigheter. Dessutom ökar varje år på skolbänken flickors framtida inkomster med 10–20 procent och varje euro som investeras i sexuell och reproduktiv hälsa ger samhällsekonomin en vinst på 120 euro. Stöd till kvinnors och flickors rättigheter är en viktig investering i utvecklingen”, säger minister Mykkänen.

Finlands tilläggsfinansiering på 20 miljoner euro riktas bland annat till bilaterala utvecklingsprogram i Somalia, Afghanistan och Kenya samt arbete inom det humanitära biståndet i Syrien. Knappt hälften av den totala summan, 9 miljoner euro, kanaliseras genom internationella icke-statliga organisationer.

Den totala finansieringen till Finlands pågående program för sexuell och reproduktiv hälsa är 34 miljoner euro. Utöver det får FN:s befolkningsfond UNFPA allmänt bidrag av Finland. År 2016 var stödet till UNFPA 19 miljoner euro. Många av de frivilligorganisationer som får statligt projekt- och programstöd arbetar också med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Konferensen för stöd till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som ordnades i Bryssel utgick från Nederländernas initiativ #SheDecides. Initiativet, som förutom Finland också bland annat Luxemburg, Kanada och Estland anslutit sig till, strävar efter att kompensera det underskott i finansieringen som håller på att uppstå på grund av den senaste tidens politik. Konferensen arrangerades av Nederländerna, Belgien, Danmark och Sverige och samlade företrädare för regeringar, FN-organ, det civila samhället och forskningsinstitutioner, som vill demonstrera sitt stöd till agendan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Ytterligare information: Pasi Rajala, utrikeshandels- och utvecklingsministerns specialmedarbetare, tfn 0400 464 393 och Satu Santala, avdelningschef, utvecklingspolitiska avdelningen, tfn 0295 351 815.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.