FN:s kommitté mot rasdiskriminering ger Finland vissa rekommendationer

FN:s kommitté mot rasdiskriminering ger Finland vissa rekommendationer

Pressmeddelande 86/2017
15.5.2017

Förenta nationernas kommitté mot diskriminering på grund av ras har tagit sig an Finlands periodiska rapport om eliminerandet av rasdiskrimineringen i Finland. Rapporten fokuserar på verkställandet av den internationella konventionen om eliminerandet av rasdiskriminering år 2015. Kommittén offentliggjorde sin slutrapport 12.5. i Genève, Schweiz.

Finland fick beröm för sin självkritiska rapport och för sin öppna och uppbyggande dialog med kommittén. Diskrimineringslagen, godkännandet av ett antal människorättsavtal och - protokoll ansåg kommittén vara positiva element. Samma gäller regeringens projekt och program, t.ex. olika nationella program för grundläggande och mänskliga rättigheter samt integrationsprogrammet.

Kommittén rekommenderar bl.a. att man på ett effektivt sätt tar itu med rasistiskt betingad hatretorik och våld med rasistiska förtecken. Vidare rekommenderar kommittén att man väcker åtal mot och delar ut straff åt parter som ägnar sig åt diskriminerande verksamhet. Kommittén rekommenderar bl.a. att asylsökande, flyktingar och andra personer i sårbar ställning pga. immigration inte ska behöva lida i straffartade förhållanden. Vidare ska mottagningscentralerna ha tillräcklig kapacitet för att erbjuda inkvartering, basservice och humanitär hjälp.

Vad gäller samebefolkningen, som hör till ursprungsfolken i Finland, upprepar kommittén sin rekommendation om förutsättningarna för en person att upptas i sametingets vallängd och betonar samebefolkningens självbestämmanderätt på basis av ställning och samfundsmedlemskap.  Kommittén rekommenderar att man i markrättsfrågor tyr sig till ändringar i lagstiftningen och stöder sig på ILO:s konvention nr 169 om ursprungsfolk och stamfolk. Kommittén rekommenderar att Finland ratificerar ovan nämnda konvention. För projekt som ansluter sig till traditionella markområden och naturresurserna ska samernas godkännande inhämtas på frivillig grund och utgående från information som går att få i förväg.

Utöver detta ger kommittén rekommendationer bl.a. om romernas sysselsättning, boende och de romska barnens skolgång. Vidare omfattar rekommendationerna diskrimineringen av personer som man har antagit att är utlänningar. I skolornas läroplaner ska man enligt kommittén främja tolerans, mångfald och jämlikhet.

I slutsatserna ingår rekommendationer: om ett år ska Finland rapportera om deras genomförande till kommittén. Finlands följande periodiska rapport, som handlar om verkställandet av konventionen mot tortyr, ges 2021.

Kommitténs slutsatser och rekommendationer samt övriga dokument som ansluter sig till kommitténs arbete går att läsa på utrikesministeriets webbsidor.

Mer information: enhetschef Krista Oinonen, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, tfn 0295 351 172

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi