Finländarnas uppfattning om världens fattigdom dystrare än verkligheten

Finländarnas uppfattning om världens fattigdom dystrare än verkligheten

Pressmeddelande 11/2015
15.1.2015

Finländarnas uppfattning om fattigdomen i världen är märkbart dystrare än verkligheten, visar en undersökning som utrikesministeriet har låtit göra. Nästan åtta av tio finländare (76 procent) tror att fattigdomen i världen har ökat sedan år 1990. Det här framgår av den enkät som Taloustutkimus har gjort för utrikesministeriets räkning.

I själva verket har de fattigas andel av jordens befolkning halverats, och deras antal minskat med 700 miljoner under de senaste 25 åren. Likaså har barndödligheten halverats på ungefär samma tid, vilket bara 11 procent av finländarna visste.

Allra dystrast förhåller sig finländare när de ska uppskatta hur stor andel av barnen i utvecklingsländerna som går i skola, hur jämställdheten mellan flickor och pojkar förverkligas i grundutbildningen samt i hur stor omfattning kvinnor har tillgång till effektiva preventivmedel om de önskar.

Äran och ansvaret tillkommer utvecklingsländerna

Fler än åtta av tio finländrare tror att färre än hälften av barnen i utvecklingsländerna går i skola. I verkligheten får över 90 procent av utvecklingsländernas barn börja i grundskolan. Mest har skolgången ökat i Afrika: närmare 20 procentenheter sedan år 2000.

Bara två procent av finländarna kunde estimera att för varje hundratal pojkar som går i skola så gör 95 flickor det också. Man har alltså gjort anmärkningsvärda framsteg när det gäller jämställdheten i utbildningen. Lika få (två procent) kände till att över 90 procent av alla kvinnor i världen har tillgång till, eller använder sig redan av, effektiva preventivmedel.

”Äran och ansvaret för utvecklingen tillkommer framför allt utvecklingsländerna själva. Finland har för sin del stöttat utvecklingen”, konstaterar utvecklingsminister Sirpa Paatero.

Att skolgången har blivit vanligare har Finland bland annat bidragit till genom sitt bilaterala utvecklingssamarbete i flera utvecklingsländer, och som ordförande för FN:s barnorganisation Unicef år 2013. Mödrahälsovård har Finland främjat bland annat som en av UNFPA:s största finansiärer (FN:s befolkningsprogram).

Bäst kände finländarna till vattensituationen i världen: 55 procent kunde säga att tillgången till rent dricksvatten har förbättrats efter år 1990.

”Utvecklingssamarbetet kring vattensektorn är allra effektivast när människor med dess hjälp får möjlighet att själva förbättra sitt välmående. Jag såg med egna ögon på en tjänsteresa i Etiopien hur man har fört över ansvaret för vattentäkterna till de lokala samhällena, enligt ett förfarande som Finland har utvecklat, och hur den modellen tillämpas i landets nationella vattenprogram. Sammantaget har redan tre miljoner människor fått rent vatten på ett kostnadseffektivt sätt tack vare Finlands utvecklingsstöd”, berättar minister Paatero.

Tusen finländare intervjuades för enkäten under tiden 16-29 december 2014. Felmarginalen var 2,5 procentenheter och tillförlitligheten 95 procent.

Bakgrund och närmare resultat

Undersökningen som gjordes av Taloustutkimus anknyter till FN:s millenniemål. Man enades om millenniemålen år 2000 och deras tidsfrist löper ut i slutet av detta år. I år förhandlar man fram nya globala utvecklingsmål.

Här kan man läsa Taloustutkimus tolkningar av de viktigaste undersökningsresultaten (på finska):

För mer information: Utvecklingsminister Sirpa Paateros pressattaché Juha Peltonen, tel. 050 554 6426, chefen för utrikesministeriets utvecklingspolitiska avdelning Pekka Puustinen, tel. 0295 350 560 och kommunikationsplanerare Pasi Nokelainen, tel. 050 339 5860. 

Muualla verkossa