Avgörande av Europeiska kommittén för sociala rättigheter om miniminivån på den finländska sociala tryggheten

Avgörande av Europeiska kommittén för sociala rättigheter om miniminivån på den finländska sociala tryggheten

Social- och hälsovårdsministeriet
Utrikesministeriet
Pressmeddelande10.5.2017

Europeiska kommittén för sociala rättigheter konstaterade i sitt avgörande av den 9 maj att miniminivån på de sociala trygghetsförmånerna i Finland är otillräcklig vid granskning av utkomstskyddet för personer över 45 år som blivit uppsagda. Utkomstskyddet består av arbetsmarknadsstöd och bostadsbidrag. Inför avgörandet granskades nivån för arbetsmarknadsstödet år 2014 och det genomsnittliga bostadsbidrag som utbetalades 2013 i förhållande till den finländska medelinkomsten. Kommittén konstaterade att minimiförmånerna är alltför låga för att täcka stödmottagarens grundläggande behov på det sätt som förutsätts i den europeiska sociala stadgan. I sitt avgörande granskade kommittén utkomststödets storlek endast enligt arbetsmarknadsstödets grunddel och ett kalkylerat medelvärde för bostadsbidraget. Kommittén beaktar inte utkomststödet och dess eventuella andra delar i sina beräkningar.

Finland anser att man vid bedömningen av minimiskyddets tillräcklighet ska beakta systemet med social trygghet i Finland som en helhet. Det består förutom av sociala förmåner som utbetalas i pengar även av tjänster inom social- och hälsovården och olika avgiftstak och betalningslättnader inom social- och hälsovården. Helheten av förmåner som utbetalas i pengar utgörs däremot av arbetsmarknadsstödet och, i varje enskilt fall i fråga om bostadsbidrag och utkomststöd, av en bedömning av stödmottagarens individuella behov av ekonomiskt stöd.

Kommitténs avgörande behandlas härnäst i Europeiska ministerkommittén.

Den europeiska sociala stadgan är en internationell överenskommelse som säkerställer genomförandet av de sociala rättigheterna i Europa. Alla som omfattas av konventionsstaternas jurisdiktion ska utan diskriminering garanteras rättigheterna i stadgan. Övervakningen av stadgan baserar sig på rapporter om dess genomförande, som konventionsstaterna lämnar regelbundet. Arbetsmarknadens parter och vissa organisationer kan även anföra klagomål till Europeiska kommittén för sociala rättigheter om bristfälligt genomförande av stadgans bestämmelser.

Ytterligare uppgifter:
Maija Iles, regeringssekreterare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63237
Marjaana Maisonlahti, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63288 (arbetsmarknadsstöd)
Jaakko Ellisaari, överinspektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63305 (utkomststöd)
Krista Oinonen, enhetschef, utrikesministeriet, tfn 0295 351 172 (Europeiska sociala stadgan)