Kommittén för sociala rättigheter har gett ett beslut om nivån av minimitryggheten i Finland

Kommittén för sociala rättigheter har gett ett beslut om nivån av minimitryggheten i Finland

11.2.2015
Pressmeddelande 34/2015

Social- och hälsovårdsministeriet och utrikesministeriet informerar

Europeiska kommittén för sociala rättigheter under Europarådet anser att miniminivån av socialskyddsförmånerna i Finland är otillräckliga.

Kommittén synar enskilda förmåner, så som sjukdagpenningen eller arbetsmarknadsstödet, i förhållande till den finländska medelinkomsten. På grundval av detta har den konstaterat att minimiförmånerna är för låga. Finland bedömer nivån av minimitryggheten annorlunda, eftersom sociala förmåner, social- och hälsovårdens tjänster och olika avgiftstak för hälsovården i Finland utgör en helhet. Dessutom synade kommittén i sitt beslut utkomststödets belopp endast utifrån utkomststödets grunddel och beaktade inte i sin bedömning utkomststödets andra delar som så gott som alltid betalas ut.

Nivån på en enskild förmån är inte en bra indikator för stödets tillräcklighet, eftersom utkomsten i Finland kan bestå av exempelvis arbetsmarknadsstöd, bostadsbidrag och utkomststöd. Dessutom har bland annat offentliga hälsovårdstjänster och receptbelagda läkemedel egna avgiftstak som håller kundens hälsovårdskostnader på en rimlig nivå.

Man har lämnat in till Europeiska kommittén för sociala rättigheter ett organisationsklagomål om att nivån av minimitryggheten i Finland bryter mot den reviderade europeiska sociala stadgan och beslutet i klagomålet offentliggjordes den 11 februari.

Kommitténs beslut kommer härnäst att behandlas i Europarådets ministerkommitté, där Finland kommer att framföra sin syn på beslutet. Ministerkommittén kan inte ändra beslutets innehåll. Finland måste dock rapportera om nivån av minimiförmånerna till kommittén för sociala rättigheter.

Europeiska sociala stadgan är en internationell konvention som säkerställer att de sociala rättigheterna förverkligas i Europa. De rättigheter som nämns i avtalet ska garanteras alla personer som omfattas av medlemsstaternas jurisdiktion utan diskriminering. Övervakningen av efterlevnaden av stadgan grundar sig på rapporter om dess tillämpning, vilka medlemsländerna regelbundet utfärdar. Dessutom får vissa organisationer anföra klagomål om tillämpningen av konventionens bestämmelser.

Ytterligare information

Lagstiftningssekreterare Paavo Kotiaho, UM, tfn 029 535 1175 (Europeisk social stadga)
Överinspektör Jaakko Ellisaari, SHM, tfn 029 516 3305 (utkomststöd)
Regeringsråd Marja-Terttu Mäkiranta, SHM, tfn 029 516 3170 (andra minimiförmåner).