Miljögiftsavtalet undertecknat


Finland undertecknade 23.5.2001 i Stockholm tillsammans med ungefär hundra andra länder ett internationellt avtal som avser att begränsa bruket och utsläppen av långsamt sönderfallande organiska föreningar.

Det s.k. POP-avtalet (POP = persistent organic pollutants) omfattar tolv synnerligen giftiga kemiska föreningar, som också har kallats för ”det smutsiga dussinet” bland kemikalier. Avtalet syftar i första hand till att få ett slut på tillverkningen och bruket av tio bekämpningsmedel och industrikemikalier samt att begränsa utsläpp av dioxiner och furaner. Avtalet träder i kraft sedan det ratificerats av femtio stater. Enhetschefen vid utrikesministeriet, Kari Karanko undertecknade avtalet för Finlands del.

Enighet om POP-avtalet uppnåddes i december 2000 i Johannesburg i Sydafrika. Vid underhandlingarna deltog då 122 länder.

POP-avtalet innehåller bl.a. bestämmelser om begränsningar gällande bruket och behandlingssättet av miljögifter samt om finansieringen av behövliga åtgärder i utvecklingsländer och i länder med övergångsekonomi. Avtalet omfattar principen om att kunna reservera sig i förväg. Avtalet tillåter en del avvikelser beträffande bruket av gifter. En del utvecklingsländer har också i fortsättningen möjlighet att i begränsad omfattning använda sig av DDT för bekämpning av malaria. Även Ryssland har anhållit om tillstånd för att tillverka och utnyttja DDT för bekämpning av malaria. Världshälsoorganisationen (WHO) utreder som bäst möjligheten att ta i bruk bekämpningsmedel för att ersätta DDT och andra metoder för att bekämpa malariamyggorna.

Enligt avtalet inriktas biståndet på att förbättra sakkunskapen i utvecklingsländerna och i länder med övergångsekonomi och på att främja den tekniska beredskapen för att få slut på bruket av dessa miljögifter. Anslagen styrs via Globala miljöfonden GEF (Global Environment Facility). De verkställande organisationerna för Globala miljöfonden är Världsbanken, FN:s utvecklingsprogram UNDP och FN:s miljöprogram UNEP. Dessutom har GEF ett specialarrangemang för styrning av stödet för att förverkliga POP-avtalet via FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO och FN:s organisation för industriell utveckling UNIDO.

Avtalet utgör ett betydelsefullt framsteg i synnerhet för miljön i den arktiska regionen och för ursprungsbefolkningarna inom dessa områden. POP-föreningarna rör sig mot det norra polarområdet fjärran från utsläppskällorna. De anrikas i näringskedjorna och förorsakar redan i smärre mängder allvarliga men för miljön och för människans hälsa.

”Finland betonar i sin egenskap av ordförande för Arktiska rådet de problem som förorsakas för de arktiska områdena av utsläppen och av att dessa sprider sig till människans näring. I den arktiska miljöskyddsstrategin, som godkändes i Rovaniemi för tio år sedan, uppställde man som ett centralt mål att få till stånd ett internationellt POP-avtal. I början av juni kommer man att anordna ett evenemang i Rovaniemi till följd av den s.k. Rovaniemiprocessens tionde år och då skall man diskutera de nya målen för det arktiska miljösamarbetet”, sade utrikesrådet Peter Stenlund på Arktiska rådets vägnar i sitt anförande under mötet i Stockholm.

Tilläggsinformation: enhetschef Kari Karanko, utrikesministeriet, tel. 040-837 8562, konsultative tjänstemannen Pirkko Kivelä-Itkonen,
miljöministeriet, tel. 050-362 2041, och konsultative tjänstemannen Peter Stenlund, utrikesministeriet, tel. 040-545 1295.YK
ympäristö