Utredningen om skattefria inköp vid ambassaden i Stockholm klar

Utredningen om skattefria inköp vid ambassaden i Stockholm klar

Pressmeddelande 20/2017
26.1.2017

Utrikesministeriet har avslutat sin interna utredning om personalens skattefria inköp vid Finlands ambassad i Stockholm. I utredningen undersöktes skattefria inköp, särskilt av alkohol- och tobaksprodukter, som gjorts under åren 2013–2015 av alla 17 tjänstemän som varit utsända från utrikesministeriet.

Enligt utredningen har de tjänstemän som varit berättigade till skattefria inköp några gånger per år överlåtit smärre mängder alkohol-, tobaks- och kosmetikprodukter till de ambassadanställda som inte har denna rättighet. Det har inte framkommit att tjänstemännen skulle ha dragit ekonomisk nytta av inköpen till sina kolleger. Det har inte heller framkommit att produkter skulle ha förmedlats till andra ändamål än till de ambassadanställdas eget bruk.

Tjänstemannarättsligt har verksamheten varit fel och den avslutades för cirka två år sedan. Ambassaden har fått en anmärkning.

Utrikesministeriet har gett anvisningar åt alla beskickningar om inköp av skattefria produkter för att säkerställa att de följer stationeringsländernas bestämmelser och normer. Diplomaters begränsade skatteskyldighet när det gäller vissa produkter baserar sig på Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser. Varje stationeringsland utfärdar sina egna bestämmelser och anvisningar för hur produkter kan införskaffas skattefritt. Bestämmelserna gäller i allmänhet just bland annat alkoholprodukter och hur dessa får användas i officiella och personliga sammanhang.

Det är på beskickningschefens ansvar att se till att personalen är medveten om stationeringslandets anvisningar och att dessa följs. Utrikesministeriet har anvisat alla beskickningschefer att gå igenom stationeringslandets bestämmelser och anvisningar om skattefria inköp tillsammans med personalen. Ministeriet kommer i framtiden i samband med att beskickningarna granskas att fästa särskild uppmärksamhet vid hur lokala anvisningar följs.

Ytterligare information: Ari Rouhe, administrationsdirektör, tfn 040 356 3791

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.