Finlands mål under Nordiska ministerrådets ordförandeskap är att avlägsna gränshinder och främja digitalisering

Finlands mål under Nordiska ministerrådets ordförandeskap är att avlägsna gränshinder och främja digitalisering  

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 570/2015
27.10.2015

Statsminister Juha Sipiläs besök i Reykjavik inleddes med Nordiska rådets 67:e session tisdagen den 27 oktober. Vid sessionen presenterade statsminister Sipilä programmet för Finlands ordförandeperiod. Huvudteman är vatten, natur och människor. Finland gör sig klart att ta emot ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2016.

”Det nordiska samarbetet är en av grundpelarna i Finlands utrikespolitik och i internationellt samarbete. I en värld som ständigt förändras och i en krävande omvärld är vi nordiska länder mer än tidigare en gemenskap. Vårt mål är ett starkt Norden i ett starkt Europa. Genom att agera tillsammans kan vi stärka säkerheten inom vår egen region och öka vårt inflytande när det gäller att främja den internationella säkerheten”, sade statsminister Sipilä.

Till Finlands konkreta mål under ordförandeskapet hör att avlägsna gränshinder, främja digitalisering och att stärka Nordens gemensamma inflytande i EU.

”Den fria rörligheten är en del av vår nordiska identitet och de nordiska samhällenas styrka. Genom att avlägsna gränshinder främjar vi bl.a. arbetskraftens rörlighet och sysselsättning samt kunskapsutbyte och påskyndar den ekonomiska tillväxten. Inom digitalisering finns det många konkreta möjligheter att stärka de nordiska ländernas roll som föregångare”, sade Sipilä.

I sitt tal påpekade statsminister Sipilä att de nordiska länderna är ett av de mest innovativa och konkurrenskraftiga områdena i världen.

”Jag har själv uppmuntrat Finland och finländarna till ett djärvt och reformvänligt tänkande. Även i fråga om det nordiska samarbetet behövs ett stort kliv framåt.  Vi behöver nya tänkesätt och ny praxis, som kan öka våra möjligheter att utveckla Norden både som hemmamarknad och som en språngbräda för internationell handel, investeringar och innovationer. Mina förväntningar när det gäller att utveckla det nordiska samarbetet är höga”, konstaterade statsministern. 

Finland har senast varit ordförande för Nordiska ministerrådet 2011. Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Rådet eftersträvar samnordiska beslut med klara positiva effekter på ländernas medborgare.

Länk till programmet: http://vnk.fi/documents/10616/1095776/Program+f%C3%B6r+Finlands+ordf%C3%B6randeskap+i+Nordiska+ministerr%C3%A5det+2016/938b2624-dde6-4796-8dc9-342bb83fd5d6

Ytterligare information: Anna-Kaisa Heikkinen, specialmedarbetare (internationella frågor), tfn 040 748 3867, statsrådets kansli och Kari Kahiluoto, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, tfn 0295 351 556, utrikesministeriet.

Den svenska översättningen av pressmeddelandet publicerad 28.10.2015