Förbättringar på kommande för familjemedlemmar inom utrikesförvaltningen


Utrikesministeriets personal behöver en ombudsman med uppgiften att bevaka makars och familjemedlemmars intressen, anser utrikesförvaltningens arbetsgrupp för makar. Arbetsgruppen överräckte på måndagen sin slutrapport till utrikesminister Erkki Tuomioja.

Arbetsgruppen har kartlagt de problem som uppstår för makar och familjemedlemmar under UM tjänstemännens utomlandskommenderingar. Ministeriet kan åtgärda en del av problemen bl a genom att grunda en ny befattning inom personalplaneringsenheten, tjänsten som ombudsman för familjemedlemmar och makar.

Enligt minister Tuomioja har man i andra länder goda erfarenheter av en dylik rådgivande verksamhet. Den första uppgiften blir att sammanställa en familjehandbok anser arbetsgruppen. "Reformer som kan genomföras internt kan genast förverkligas", anser Tuomioja.

Arbetsgruppen har också föreslagit, att arbetslöshetsskyddet bör förbättras för makar som följer med sin i utrikestjänst förpliktigade man eller hustru. Detta borde betraktas som acceptabel frånvaro från arbetsmarknaden. Reformen kräver en förändring i lagstiftningen om arbetslöshetskyddet.

Utrikesministeriets tjänstemannaförbund är på denna punkt av annan åsikt, och därmed går frågan vidare till fortsatt behandling. Enligt minister Tuomioja kommer man att utreda, huruvida frågan om arbetslöshetsskyddet kunde gälla alla medföljande makar inom utrikesrepresentationen.

Arbetsutskottet behandlade också frågan om makarnas pensionsskydd. Dessa har sedan år 1989 varit berättigade till en specialersättning, ett system som man nu har erfarenheter av. Dessa kan nu tas som exempel, då utrikesrepresentationens ersättningsnämnd skall ta ställning till frågan.

Utskottet för makar inledde sitt arbete för ca ett år sedan. Arbetsgruppen har letts av Pekka Ahmavaara från FFC.

Ytterligare uppgifter: personalchef Pekka Wuoristo, tel 09-1341 5401