Nordiskt avtal avseende stöd för industrisamarbete på försvarsmaterielområdet undertecknat i Åbo


Försvarsministrarna från Finland, Danmark, Norge och Sverige undertecknade den 9 juni ett avtal om försvarsindustriellt samarbete under mötet i Åbo med de nordiska och baltiska försvarsministrarna och den amerikanska försvarsministern. Ikraftträdandet av avtalet förutsätter godkännande av riksdagen.

Genom avtalet säkerställer regeringarna ömsesidig försörjningstrygghet för och tillgång på de produkter som omfattas av avtalet, också under kriser av olika slag. Samtidigt möjliggör avtalet en konkurrenskraftig produktion på denna industrisektor mellan de nordiska länderna i fråga. I avtalet kommer parterna också överens om villkoren för större flexibilitet för motköp mellan de nordiska länderna. Avtalet gäller inte marknadsförutsättningarna för den industriproduktion som avtalet omfattar.

Enligt avtalet är en förutsättning för att de nordiska regeringarna skall stödja de aktuella försvarsindustriella arrangemangen att regeringarna i sin exportkontroll följer enhetliga regler som skapar förutsättningar för produktion på lång sikt. För exportkontrollens del bygger förfarandet på EU:s uppförandekod för vapenexport och på internationellt antagna exportrestriktioner, särskilt beslut av FN:s säkerhetsråd, EU och OSSE.

Förhandlingarna som inleddes för ett år sedan utgick från en strävan att trygga verksamhetsförutsättningarna för en konkurrensduglig nordisk industri och från debatten i EU-länderna om utvecklande av det försvarsindustriella samarbetet.

I det första skedet är avtalet tillämpligt på den nordiska Nammokoncernen. I Finland har koncernen produktionsanläggningar (Nammo Lapua Oy) i Lappo, Vihtavuori och Leppävirta. Det finska Patria Industries äger 27,5 % av Nammo AS.

Mera information: utrikessekreterare Katri Silfverberg, utrikesministeriet, tfn: 09 - 1341 6408, och kommersiell sekreterare Martina Temmes, försvarsministeriet, tfn: 09 - 1608 8271.


Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska
puolustuspolitiikka