Pohjoinen ulottuvuus Feiran Eurooppa-neuvoston kynnyksellä

Pohjoisen ulottuvuuden toimintasuunnitelma tuodaan Eurooppa-neuvoston vahvistettavaksi Santa Maria da Feirassa. Vahvistamalla toimintasuunnitelman Eurooppa-neuvosto antaa painavan ja konkreettisen suosituksensa pohjoisen ulottuvuuden politiikalle - EU ei ole koskaan aikaisemmin näin kokonaisvaltaisesti ja samalla yksityiskohtaisesti ottanut kantaa pohjoisen ulottuvuuden alueen asioihin.

Viime marraskuussa pidetty pohjoisen ulottuvuuden ulkoministerikonferenssi kartoitti yhteisiä tavoitteita ja prioriteetteja pohjoisen ulottuvuuden politiikalle. Konferenssi loi pohjan Unionin ja partnerimaiden väliselle yhteistyölle. Unionin lisäksi pohjoisella ulottuvuudella on takanaan Viron, Latvian, Liettuan, Islannin, Norjan, Puolan ja Venäjän federaation tuki.

Helsingin Eurooppa-neuvosto pyysi komissiota laatimaan yhteistyössä neuvoston kanssa ja kumppanuusmaita kuullen Euroopan unionin ulkoisten ja rajat ylittävien politiikkojen pohjoista ulottuvuutta koskevan toimintasuunnitelman. Komissio ryhtyi työhönsä välittömästi yhteistyössä puheenjohtajamaa Portugalin kanssa.

Komission ehdotus toimintasuunnitelmaksi oli lähtökohtaisesti hyvin linjassa marraskuun ulkoministerikonferenssin päätelmien kanssa. Suomi oli tyytyväinen erityisesti ympäristöä, kansanterveyttä, telekommunikaatiota, energiaa, inhimillisiä voimavaroja ja rajat ylittävää yhteistyötä koskeviin osioihin. Myönteisenä nähtiin myös tietoyhteiskunnan ja tietoteknologian kehittämisen esiinnostaminen. Kaliningradia koskevaan yhteistyöhön kiinnitetään erityishuomiota.

Komission ja jäsenmaiden välisissä neuvotteluissa Suomi kiinnitti huomiota erityisesti asiakirjan statukseen, yhteisrahoituskysymyksiin, ydinturvaan ja Schengen-problematiikkaan. Neuvottelujen edetessä näistä jokainen muokkautui positiiviseen suuntaan. Ehkä myönteisimpänä kehityksenä Suomen kannalta on oikeus- ja sisäasioiden kirjaaminen toimintasuunnitelmaan omana kohtanaan, jossa tuodaan selkeästi esiin myös Schengen lähtökohtana rajavalvonnalle ja -toiminnoille. Komission johtava rooli yhteisrahoituksen edistämisessä niinikään keskeistä.

Toimintasuunnitelma pannaan toimeen olemassaolevien instrumenttien, kuten Tacis, Phare, ja Interreg -ohjelmien avulla. Lisäksi kansainvälisten rahoituslaitosten, komission, jäsen- ja partnerimaiden yhteisrahoitus pohjoisen ulottuvuuden hankkeissa ja toimet rahoituksen edistämiseksi ovat erityisen keskeisiä pohjoisen ulottuvuuden toimeenpanon kannalta.

Alueelliset neuvostot (Barentsin euroarktinen neuvosto, Itämeren valtioiden neuvosto) voivat omaksua merkittävän aseman EU:n neuvostoa kuullen esimerkiksi pohjoisen ulottuvuuden alueen yhteisten etujen määrittelyssä. Arktiset kysymykset ja arktinen neuvosto tulevat toimintasuunnitelmassa myös varsin keskeisesti esiin. Arktisen neuvoston 2-vuotinen puheenjohtajuus siirtyy USA:lta Suomelle lokakuussa 2000.

Pohjoisen ulottuvuuden tuoma lisäarvo ja merkitys ilmenee koordinoivana ja eri toimijat yhdistävänä aloitteena. Käytännössä esimerkiksi energiapolitiikkaa mm. kaasusektorilla edistetään myös Itämeriyhteistyössä syntyneen rakenteen kautta. Päämääränä on luoda edellytyksiä yksityisille investoinneille.

Partnerimaat Venäjä, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Islanti ja Norja ovat suhtautuneet myönteisesti toimintasuunnitelmaan. Jatkossa Unionin yhteistyötä partnerimaiden ja myös transatlanttisten kumppaneiden USA:n ja Kanadan kanssa tulee edelleen lisätä.

On tärkeää, että Feirassa kiinnitetään huomiota toimintasuunnitelman välittömän toimeenpanon käynnistämiseen ja systemaattiseen seurantaan. Tulevien EU-puheenjohtajamaiden Ranskan ja Ruotsin rooli onkin tässä keskeinen komission lisäksi. Ruotsi on ilmoittanut järjestävänsä pohjoisen ulottuvuuden seurantakonferenssin omalla puheenjohtajuuskaudellaan.

Suomen jo ennen EU-puheenjohtajuuskauttansa liikkeellesysäämä pohjoisen ulottuvuuden aloite on juurtunut osaksi koko Euroopan unionin työsarkaa. Feiran Eurooppa-neuvostossa hyväksyttävä toimintasuunnitelma on määrätietoisen työn saavutus, mutta ei suinkaan loppupiste. Pohjoinen ulottuvuus tähtää alueen vakauden edistämiseen taloudellisen integraation kautta. Myönteisen taloudellisen keskinäisriippuvuuden vahvistaminen pohjoisen ulottuvuuden alueella edesauttaa alueen turvallisuutta, demokraattisia uudistuksia ja kestävää kehitystä.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Peter Stenlund, UM, puh. 1341 6174
tai 040 - 545 1295


EU