Pitkäaikaisen D-viisumin avulla nopeutetaan oleskeluluvan saaneiden opiskelijoiden ja tutkijoiden maahantuloa

Ulkomaalaislain muutoksilla laajennetaan pitkäaikaisen eli niin sanotun D-viisumin käyttöä. Muutokset edistävät osaltaan koulutus- ja työperusteista maahanmuuttoa ja sujuvoittavat maahantulomenettelyjä. Tasavallan presidentti vahvisti lakimuutokset 20. joulukuuta.

Jatkossa D-viisumi voidaan myöntää opiskelijoille, tutkijoille, yritysten johtotehtävissä toimiville sekä edellä mainittujen perheenjäsenille. Sisäministeriön valmistelemassa lakiesityksessä ehdotettiin alun perin, että D-viisumi voitaisiin myöntää myös sertifioitujen työnantajien työntekijöille. Tätä kohderyhmää koskeva sääntely on kuitenkin sittemmin koottu työ- ja elinkeinoministeriön valmistelemaan esitykseen työnantajan sertifioinnista, jonka on tarkoitus tulla voimaan helmikuussa.

Maahanmuuttovirasto myöntää D-viisumin myönteisen oleskelulupapäätöksen yhteydessä. Näin oleskeluluvan saaneet voivat matkustaa Suomeen nykyistä nopeammin: heidän ei tarvitse odottaa oleskelulupakortin toimitusta ulkomailla, vaan Suomen edustustossa matkustusasiakirjaan kiinnitetty viisumitarra osoittaa maahantulo-oikeuden. Tämä edistää opintojen, tutkimustyön ja työskentelyn aloittamista ajallaan, helpottaa osaajien rekrytointia ja vahvistaa Suomen vetovoimaa.

D-viisumi voitaisiin myöntää maahantuloa varten myös ulkomailla oleskelevalle oleskeluluvan haltijalle, jonka oleskelulupakortti on esimerkiksi kadonnut, varastettu tai vanhentunut.

Vahvistettuun lakiesitykseen sisältyy myös ulkomaalaislain muutos, jonka myötä ulkoministeriö myöntää jatkossa tilapäisen oleskeluluvan Suomeen saapuvien diplomaattiperheiden nuorille aina 20 ikävuoteen asti. Tämä on kansainvälisen käytännön mukaista. Tähän asti diplomaattiperheiden nuorten on 18 vuotta täytettyään täytynyt hakea oleskeluluvalleen jatkoa Maahanmuuttovirastosta.

Muutosten soveltaminen alkaa vaiheittain

D-viisumi otettiin Suomessa käyttöön kuluvan vuoden kesäkuussa. Tuolloin tulivat voimaan ulkoministeriön valmistelemat lainmuutokset, joiden myötä D-viisumi voidaan myöntää erityisasiantuntijoille ja kasvuyrittäjille sekä heidän perheenjäsenilleen. 

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman tavoitteena on lisätä koulutus- ja työperusteista maahanmuuttoa. Erityistä huomiota hallitusohjelmassa on kiinnitetty lupamenettelyjen tehostamiseen ja nopeuttamiseen. Nyt vahvistetut lakimuutokset tukevat näitä tavoitteita.

Muutokset tulevat voimaan 22. joulukuuta. Osa D-viisumin käytön edellyttämistä tietojärjestelmämuutoksista valmistuu kuitenkin vasta keväällä 2023. Siksi muutosten soveltaminen alkaa kahdessa vaiheessa: Yritysten johtotehtävissä toimiville ja heidän perheenjäsenilleen D-viisumi voidaan myöntää lain voimaantulosta alkaen. Opiskelijoille, tutkijoille ja heidän perheenjäsenilleen sekä oleskelulupakortin menettäneille D-viisumi voidaan myöntää 1. huhtikuuta alkaen.

* Lisäys 21.12.2022 klo 11.30: ”He voivat hakea oleskelulupaa myös pikakaistalla, joka mahdollistaa sähköiselle oleskelulupahakemukselle päätöksen 14 vuorokauden kuluessa.”


 

Lisätietoja:

  • Berit Kiuru, johtava asiantuntija, sisäministeriö, p. 0295 488 283, berit.kiuru@govsec.fi