Ottawakonventionen om förbud mot infanteriminor träder i kraft för Finland den 1 juli

Pressmeddelande 162/2012
29.6.2012

Ottawakonventionen om förbud mot infanteriminor träder i kraft för Finland den 1 juli 2012. Riksdagen godkände Ottawakonventionen den 25 november 2011 och republikens president den 22 december 2011. Finlands anslutningsinstrumentet deponerades hos Förenta nationernas generalsekreterare den 9 januari 2012.

Ottawakonventionen från 1997 förbjuder användning, lagring, produktion och överföring av infanteriminor samt fogar om deras förstöring. Finland har gjort upp en plan om förstöring av infanteriminor som är förfogad av försvarsmakten. Förstöringen kommer att genomföras enligt konventionens åliggande inom fyra år efter att konventionen har trätt i kraft. Ottawakonventionen ålägger ytterligare att förstöra infanteriminor i minerade områden. I Finland finns det inte minerade områden, därför det här åliggande av konventionen åstadkommer inga uppdrag i Finland.

Finland har stött humanitär minhantering sedan år 1991. Humanitär minhantering innebär minröjning, att öka kunskap om de allvarliga konsekvenserna av minor och att hjälpa minoffer. Under pågående år allokerar Finland totalt 5,5 miljoner euro till humanitär minhantering i sju olika länder. Målsättningen är att höja stödet till sex miljoner euro före året 2014.

Ytterligare information: enhetschef Markku Virri, enhet för vapenkontroll, utrikesministeriet, tfn 040 158 5453, pionjär och skyddsinspektör överste Harri Kauppinen, arméstaben, tfn 0299 410 507, ambassadråd Anna Gebremedhin, enhet för humanitär bistånd, utrikesministeriet, tfn 040 583 0149