Oikeusministeri Johannes Koskinen Euroopan neuvoston ministerikokouksessa Strasbourgissa

Euroopan neuvoston ministerikomitea kokoontui ministeritasolla Strasbourgissa 11. toukokuuta. Kokouksessa käsiteltiin mm. Balkanin ja Kaukaasian tilanteita sekä EN:n työtä lasten aseman parantamiseksi. Suomen puheenvuoron käytti oikeusministeri Johannes Koskinen.

Ministeri Koskinen totesi tyytyväisyydellä, että presidentti Tarja Halosen aloite Euroopan laajuisen romaniedustajiston luomiseksi on saanut hyvän vastaanoton. Suomen hallitus on sitoutunut viemään aloitetta eteenpäin yhteistyössä romaniväestön kanssa. Romanien aseman parantamiseksi on tärkeää, että romaniväestöllä on edellytykset yhteisesti muotoilla kannanottojaan ja vaikuttaa asioihin sekä yleiseurooppalaisella että kansallisella tasolla. Romanien yhteiselin antaisi siihen edellytykset.

Ministeri toi esille myös Suomen ajaman aloitteen Euroopan yhteisön liittymisestä Euroopan ihmisoikeussopimukseen.

Ministeri Koskinen kiinnitti huomiota Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen toimintaedellytysten turvaamisen tärkeyteen. Tuomioistuimen yksi keskeinen ominaispiirre on yksittäisten ihmisten mahdollisuus kanteiden nostamiseen. Tämä ominaisuus täytyy ehdottomasti säilyttää. Tällä hetkellä suurin tuomioistuimen toimintaa haittaava tekijä on juttujen ruuhkautuminen varsinaista käsittelyä edeltävässä rekisteröintivaiheessa. Menettelytapojen kehittämistä jo tehtyjen toimenpiteiden lisäksi tulee jatkaa. Erityisen evaluaatioryhmän perustaminen on tässä suhteessa tärkeä edistysaskel.

Ministeri Koskinen kiinnitti huomiota ihmisoikeustilanteeseen Tshetsheniassa. Kaikkien kiistan osapuolten tulee noudattaa kansainvälisiä oikeusnormeja.

Euroopan neuvosto on toiminut aktiivisesti Balkanin alueella. Demokraattisia instituutioita alueella tulee vahvistaa, ihmisoikeuksien suojaa parantaa sekä varmistaa oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen alueella. Väkivallan käyttöä ei voida missään oloissa hyväksyä.

Ministeri Koskinen toivotti Armenian ja Azerbaidzhanin tervetulleeksi mukaan Euroopan neuvoston työhön. Molemmat maat osallistuivat nyt ensimmäistä kertaa jäseninä ministerineuvoston kokoukseen.