OECD kom överens om rekommendationer for en hållbar utveckling


Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD hade på sitt ministermöte i Paris 17.5. som tema en hållbar utveckling. Ekonomi- och miljöministrarna sammanträdde till en gemensam session för första gången. Utgångspunkt för diskussionen var rekommendationerna för en hållbar utveckling som man arbetat med i tre år.

På mötet leddes Finlands delegation av utrikeshandelsminister Kimmo Sasi och viceorförande var miljöminister Satu Hassi. Ministrarna använde var sitt inlägg i diskussionen.

Utrikeshandelsminister Sasi förklarade Finlands Kyoto-linje, i vilket det andra alternativet är användning av kärnkraft.

Enligt minister Sasi borde man när man verkställer strategin för en hållbar utveckling särskilt fästa uppmärksamhet på följande delområden:

1. Marknadsbaserade medel är ett naturligt sätt att styra våra ekonomier mot förverkligande av en hållbar utveckling. Finland kan visa upp goda resultat i användning av koldioxidskatter allt sedan 1990. Regeringen presenterade på våren för riksdagen en nationell koldioxidstrategi över de medel med vilka vi prövar förverkliga våra skyldigheter enligt Kyoto-protokollet. Viktiga strategiska områden är beskattningen av koldioxidutsläpp samt alternativ energiproduktion. Alla tekniskt viktiga och ekonomiskt vettiga alternativ som även beaktar miljöaspekterna bör närmare granskas som möjliga energiproducenter i framtiden. Till dessa alternativ hör även kärnkraften. Vid bedömandet bör man fästa vikt vid energisystemets säkerhet och pluralism.

2. En hållbar utveckling berör hela världen. Åtgärderna bör bygga på internationella avtal. Om sådana icke kan nås, undertecknas och verkställas stannar vi på halva vägen.

3. Beträffande åtgärderna bör man ta i beaktande alla tre delområden inom den hållbara utvecklingen. Om vi vill ha utvecklingsländerna med i miljösamarbetet , så måste vi för vår del vara beredda att stöda dem att nå sina ekonomiska och sociala mål. Överföring av teknologi, förstärkning av de mänskliga resurserna och undervisningen samt tillgången till marknader innehar nyckelställning.

OECD är ett bra forum för att utveckla de indikatorer som landvis bedömer genomförandet av en hållbar utveckling, varpå de kan tillämpas i uppföljningsarbetet.


OECD