Minister Mykkänen till extra handelsministermöte

Minister Mykkänen till extra handelsministermöte

Pressmeddelande 195/2016
18.10.2016

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen deltar i ett extra möte för handelsministrarna i Europeiska unionens råd i Luxemburg den 18 oktober. Det extra mötet fastställdes tidigare under hösten under handelsministrarnas inofficiella möte i Bratislava.

Rådet har för avsikt att godkänna en samling beslut som gäller frihandelsavtalet mellan EU och Kanada (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA). Eftersom den nationella behandlingen i vissa medlemsländer ännu är på hälft är målet att rådet ska godkänna undertecknandet av CETA, ett beslut om provisoriskt tillämpande av avtalet och en gemensam förklaring om tolkningen av avtalet. Rådet ska också sända avtalet till Europaparlamentet för godkännande. Avtalets undertecknas av båda parterna i samband med toppmötet mellan EU och Kanada den 27 oktober.

I den gemensamma förklaringen om avtalets tolkning framhålls medlemsländernas avtalade regleringsrätt inom olika sektorer och att den offentliga servicen står utanför avtalet. Förklaringens syfte är inte att ändra på bestämmelserna i avtalet, utan den ska kunna användas som stöd för tolkningen i framtiden.

Enligt minister Mykkänen ger CETA den finska exporten en välbehövd vitamininjektion. Genast när avtalet träder i kraft kan man från EU exportera så gott som alla industriprodukter tullfritt till Kanada. CETA är det första avtalet där Kanada öppnar offentliga upphandlingar på lokal nivå för utländska företag. Kanada har inte förbundit sig till något motsvarande i andra avtal.

Den provisoriska tillämpningen av CETA kan inledas när Europaparlamentet godkänt avtalet. De delar som hör till medlemsländernas nationella behörighet träder i kraft efter riksdagens ratificering.

Ytterligare information: Marja Koskela, minister Mykkänens diplomatiska rådgivare, tfn 040 352 0463, och Markku Keinänen, avdelningschef, avdelningen för externa ekonomiska relationer, tfn 0295 351 460

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi

Tässä palvelussa myös