Minister Haavisto till OSSE:s jämställdhetskonferens i Wien

Minister Haavisto till OSSE:s jämställdhetskonferens i Wien

Pressmeddelande 160/2014
9.7.2014

Utvecklingsminister Pekka Haavisto deltar den tionde juli i OSSE:s (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) jämställdhetskonferens i Wien. Under den två dagar långa konferensen kommer man att granska hur den handlingsplan för jämställdhet mellan könen som OSSE antog år 2004 har förverkligats och dessutom kommer man att förbereda det fortsatta arbetet.

Minister Haavisto kommer att hålla ett anförande vid invigningssessionen på hög nivå. I sitt tal kommer Haavisto att ta upp hur viktig jämställdhetsaspekten är i övergripande säkerhetstänkande. Han betonar speciellt vikten av att kvinnor deltar i förebyggande och lösande av konflikter, liksom i krishantering och fredsmedling. Minister Haavisto fäster också uppmärksamhet vid romska kvinnors situation och vid självbestämmanderätt som exempel på samband mellan säkerhet och jämställdhet.

I samband med konferensen träffar Haavisto bland andra OSSE:s generalsekreterare Lamberto Zannier, OSSE:s minoritetsombud Astrid Thors, den nya chefen för OSSE:s byrå för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR) Michael Link, samt representanter för det civila samhället.

I OSSE betonar Finland starkt vikten av jämställdhet mellan könen. Bland annat har Finland tillsammans med Österrike, Turkiet och Kazakstan tagit initiativ till att utarbeta handlingsplanen Kvinnor, fred och säkerhet. Finland strävar efter att säkra att fler kvinnor involveras i krishanterings- och konfliktlösningsuppgifter, även på chefsposter. Finland stödjer OSSE:s sekretariats och organs jämställdhetsarbete genom finansiering, projektsamarbete och sekundering av sakkunniga.

OSSE är världens största regionala säkerhetsorganisation. OSSE strävar efter att integrera jämställdhetsaspekten i frågor om bred säkerhet. Bland annat stödjer organisationen kvinnligt politiskt deltagande och större ekonomisk självbestämmanderätt samt bekämpar våld mot kvinnor.

Mer information: minister Haavistos specialmedarbetare Johanna Sumuvuori, tel. +358 40 505 9289 och Finlands OSSE-ambassadör Katja Pehrman, tel. +43 676 848 350 350