Lähialuehankkeisiin 159 miljoonaa

Valtioneuvosto vahvisti 25.1.2001 lähialueyhteistyömäärärahojen käyttösuunnitelman vuodelle 2001. Siinä osoitettiin yhteensä 159 miljoonaa markkaa ulkoasiainministeriön pääluokassa olevia määrärahoja erilaisiin Suomen lähialueilla toteutettaviin kehitysohjelmiin ja hankkeisiin. Lähialueyhteistyön kokonaiskehys vuonna 2001 on 233 miljoonaa markkaa, josta ulkoministeriön budjetissa on 185 miljoonaa markkaa ja muiden ministeriöiden noin 48 miljoonaa markkaa.

Samassa yhteydessä valtioneuvosto vahvisti lähialueyhteistyön sopimuksentekovaltuudet vuosille 2002 - 2004. Vahvistetussa jaossa osoitettiin valtuuksia yhteensä 65 miljoonaa markkaa. Valtuuksia on esitetty lähinnä suurille ja monivuotisille projekteille sekä kansainvälisten rahoituslaitosten ja - järjestöjen kanssa toteutettaville yhteishankkeille.

Lähialuemäärärahojen maittainen jakauma vuonna 2001 on seuraava: Venäjä noin 41 miljoonaa ja Baltian maat 38 miljoonaa. Muilta osin määräraha kohdistuu samanaikaisesti useille lähialueille. Baltian maiden osalta painopiste on siirtymässä Latviassa ja Liettuassa toteutettaviin hankkeisiin.

Eri ministeriöiden rahoitusosuuksissa ei tapahdu suuria muutoksia aikaisempiin vuosiin verrattuna. Ympäristöministeriön hankkeisiin käytetään vuonna 2001 40 miljoonaa, minkä lisäksi ympäristöministeriöllä on omia määrärahoja noin 20 miljoonaa. Ydinturvahankkeisiin osoitettiin 12 miljoonaa. Kasvavia painopistesektoreita ovat oikeus- sekä sosiaali- ja terveysministeriön sektorit.

Vuonna 2001 tullaan lähialuerahoitusta kohdentamaan lisäksi Suomen lähialueilla toteutettavien YK:n ilmastosopimuksen mukaisten yhteistoteutushankkeiden (Joint Implementation) kokeiluvaiheen toteuttamiseen.

Lähialuemäärärahojen jaossa on otettu huomioon vuonna 2000 hyväksytyn Suomen lähialueyhteistyön toimintastrategian periaatteet ja prioriteetit.

Suomen lähialueyhteistyö keskittyy pohjoisen ulottuvuuden alueille, erityisesti Venäjän luoteisille alueille, Viroon, Latviaan ja Liettuaan sekä Kaliningradiin. Lähialueyhteistyö on pohjoisen ulottuvuuden kansallinen instrumentti.

Lähialueyhteistyöllä pyritään sekä lievittämään Suomeen haitallisesti kohdistuvia ilmiöitä että edistämään kauppaa ja talouselämän etuja.

Venäjän lähialueilla yhteistyökohteita ovat demokratian vakiinnuttaminen ja oikeusvaltion kehittäminen, hallinnon ja lainsäädännön uudistaminen sekä talousuudistuksen tukeminen, ympäristö- ja ydinturvariskien vähentäminen sekä turvallisuuden edistäminen.

Painopisteet Baltian maissa ovat EU-jäsenyyden edistäminen, ympäristönsuojelu sekä yleisen turvallisuuden edistäminen.

Osana kahdenvälistä yhteistyötä tuetaan kansalaisjärjestöjen omaehtoista toimintaa Suomen lähialueilla. Kansalaisjärjestöyhteistyöhön osoitettiin yhteensä 5 miljoonaa markkaa.

Yhteistyötä kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa tullaan vuoden 2001 aikana tehostamaan.

Lisätietoja: yksikön päällikkö Markku Kauppinen (puh. 1341 5625) ja ylitarkastaja Kirsi-Marja Kauppinen (puh. 1341 5610).Latvia
Liettua
Venäjä
Viro
lähialueyhteistyö