Kallelse: Hur fungerar Finlands bilaterala landprogram?

Kallelse: Hur fungerar Finlands bilaterala landprogram?

Pressmeddelande 121/2016
16.6.2016

De styrande principerna för Finlands bilaterala utvecklingssamarbete har utvärderats. I evalueringen utvärderades till att börja med hur de landspecifika strategierna lyckats i Etiopien, Zambia, Tanzania, Moçambique, Vietnam och Nepal. På basis av detta har man dragit slutsatser och ställt upp rekommendationer för Finlands bilaterala verksamhetsmodell som helhet.

Evalueringen visar att planering av utvecklingssamarbete utgående från landprogrammen är ett viktigt steg för ett framgångsrikt utvecklingssamarbete. Det har hjälpt utrikesministeriet i synnerhet vid uppföljningen av utvecklingssamarbetet. Programmen är emellertid i huvudsak inriktade på utvecklingssamarbete mellan regeringar, vilket är för snävt. De borde breddas och innefatta också andra instrument inom utvecklingspolitiken, i synnerhet i länder där man övergår från utvecklingssamarbete till handelssamarbete.

Välkomna att ta del av evalueringens resultar tisdagen den 21 juni kl. 13–17 i Ständerhuset, Snellmansgatan 9–11, rum 15. Under informationsmötet berättar evalueringsgruppen om utvärderingens resultat och utrikesministeriets avdelningar med ansvar för utvecklingspolitik och samarbete kommenterar. Informationsmötet är på engelska.

Anmälan till evenemanget:
https://www.lyyti.in/Public_Presentation_of_Evaluation_of_Finlands_Country_Strategies_and_Country_Strategy_Modality_8713

Ytterligare uppgifter: Jyrki Pulkkinen, enhetschef, utvärdering av utvecklingssamarbetet, tfn 0295 350 978.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Tässä palvelussa myös