Det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling diskuteras i FN

Det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling diskuteras i FN

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 337/2017
10.7.2017

Måndagen den 10 juli inleds FN:s forum om hållbar utveckling (HLPF), där Finland berättar om framstegen i fråga om det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling, som är ett viktigt verktyg för genomförandet av handlingsprogrammet Agenda 2030, och om det nya systemet för uppföljning av hållbar utveckling. Finlands prioriteringar är att hela samhället deltar i arbetet för att främja hållbar utveckling och att kvinnors och flickors ställning förbättras.

FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling, Agenda 2030, antogs av stats- och regeringschefer vid FN:s toppmöte för hållbar utveckling i New York i september 2015. Temat för årets politiska högnivåforum är eliminering av fattigdom och främjande av välfärd i en föränderlig värld.

Genomförandet av Agenda 2030 i Finland utgår i enlighet med regeringens riktlinjer från två teman: Finland ska vara koldioxidneutralt och resurssmart samt präglas av likvärdighet, jämlikhet och kunnande. I juli 2016 rapporterade Finland bland de första länderna om sina planer för att genomföra handlingsprogrammet. Nu, ett år senare, deltar Finland i mötet med en omfattande delegation som leds av statssekreterare Risto Artjoki.

Till delegationen hör företagen Finnair Abp och Neste Abp som ingått åtaganden för hållbar utveckling, organisationerna Kepa rf, Kehys rf och Plan International Finland samt företrädare för Samerådet Anne Nuorgam. Finland vill också stärka de ungas röst i frågor som gäller hållbar utveckling, och därför hör även ungdomsdelegat Ilmi Salminen till delegationen. Hon företräder Agenda 2030-gruppen för unga.

Finlands genomförandemodell som engagerar intressentgrupper på bred front har väckt särskilt intresse. Modellen utgår från det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling. Företag, sammanslutningar, läroanstalter, förvaltning, partier, städer och andra aktörer kan förbinda sig till egna konkreta åtgärder för att uppnå de gemensamma målen. Under ett år har antalet åtaganden tredubblats och uppgått till 700.

På hösten tar Finland i bruk ett nytt system för uppföljning av hållbar utveckling och mätning av resultat. Syftet med uppföljningssystemet är att producera systematiskt insamlade objektiva indikatoruppgifter, ge upphov till diskussioner om olika tolkningar av förändringarna i värdena och stödja det politiska beslutsfattandet.

Det samhälleliga åtagandet och uppföljningssystemet diskuteras vid ett evenemang i Finland tisdagen den 18 juli. Torsdagen den 13 juli ordnas det i samarbete med Plan ett evenemang för att presentera den finländska moderskapsförpackningen. Vid evenemanget diskuteras också de utmaningar som kvinnor och flickor som är mammor möter i sin vardag i extrem fattigdom. Minderåriga mammors liv åskådliggörs med en moderskapsförpackning som är avsedd för 11-åringar.

Ytterligare information: Sami Pirkkala, ambassadråd, utrikesministeriet, tfn 0295 351 750, sami.pirkkala(at)um.fi och Marja Innanen, biträdande generalsekreterare för kommissionen för hållbar utveckling, statsrådets kansli, tfn 0295 160 027, marja.innanen(at)vnk.fi

Du kan följa mötet på det samhälleliga åtagandets Twitter, Facebook och webbplats.

Mer information om forumet