Kommittén som dryftat finansieringen av hållbar utveckling har färdigställt sitt arbete

Kommittén som dryftat finansieringen av hållbar utveckling har färdigställt sitt arbete

Pressmeddelande 176/2014
15.8.2014

FN:s finansieringskommitté för hållbar utveckling som leds av Finland och Nigeria tillsammans har färdigställt sin slutrapport och följaktligen avslutat sitt arbete inom utsatt tid. Rapporten godkändes i kommittén som avslutning på sista mötet den 8 augusti 2014 och den överlåts till FN:s generalförsamling på fredag denna vecka.

Rapporten rekommenderar bland annat en ökning av effekterna som främjar finansieringskällors hållbara utveckling, att extrem fattigdom ska utrotas, att den privata finansieringen bör öka samt att man bör få bukt med skatteflykt och olagliga medelöverföringar. Dessutom föreslås att finansieringen av hållbar utveckling ska integreras i alla länders budgeter. Av de mål Finland har drivit lyfts minskningen av ojämlikhet, företrädet för inhemsk finansiering, skattefrågor och bekämpningen av korruption väl fram i rapporten.

Slutrapporten presenterar alternativ för en effektiv finansieringsstrategi för hållbar utveckling som ska främja överföringen av medel och en effektiv användning för hållbara utvecklingsändamål. I den solida finansieringsstrategi som kommittén lagt fram tas alla finansieringskällor i beaktande – privata, offentliga, inhemska och internationella – samt så utnyttjas kombinationer av dessa så bra som möjligt på landsnivå. Finansieringsstrategin är i nyckelposition då den nya utvecklingsagendan efter 2015 ska uppgöras och genomföras.

"Kommittén har utfört ett mycket värdefullt arbete i en svår situation. Ett stort tack för detta bör riktas till de båda ordförandena för kommittén Pertti Majanen och Mansur Muhtar. Skapandet av arbetsplatser är en av utvecklingsländernas största utmaningar, i synnerhet i bräckliga stater. För att öka sysselsättningen behövs tillväxt som gagnar alla människor och som minskar ojämlikheten och respekterar miljön. Förutom den privata sektorn är också utvecklingen av staternas egna skattesystem oerhört viktig", kommenterade utvecklingsminister Pekka Haavisto.

Kommitténs båda ordföranden ambassadör Pertti Majanen och Nigerias tidigare finansminister Mansur Muhtar presenterar rapporten i New York i mitten av september. Vid samma tillfälle presenteras även arbetet som utförts av den öppna arbetsgrupp som dryftat nya mål för hållbar utveckling.

Rapporten är en betydande insats inför beredningarna av den tredje konferensen om utvecklingsfinansiering samt toppmötet för utvecklingsagendan efter år 2015 som båda ska ordnas 2015.

En inofficiell version av finansieringskommitténs slutrapport kan läsas på adressen  http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4588FINAL%20REPORT%20ICESDF.pdf

För mera information: Ambassadör Pertti Majanen, tfn 0295 351 845, assistent Sari Alander, tfn 0295 351 777